Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2019 > Zmiana warunków gospodarowania zielenią określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wielorodzinnych budynków mieszkalnych z usługami, przy ul. Karolkowej w Dzielnicy Wola

Zmiana warunków gospodarowania zielenią określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wielorodzinnych budynków mieszkalnych z usługami, przy ul. Karolkowej w Dzielnicy Wola

  Drukuj
 

Warszawa, 7 listopada 2019 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.109.2019.WKA
nr pisma w sprawie: 4

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081, z późn. zm.), dalej ustawy ooś oraz art. 49 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.), dalej k.p.a., zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek spółki Polfa Warszawa spółka akcyjna, złożony 23 września 2019 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „zmianie warunków gospodarowania zielenią określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wielorodzinnych budynków mieszkalnych z usługami, garażami podziemnymi i na poziomie terenu, zjazdem z drogi publicznej, dojściami i dojazdami do budynków, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną na działkach ew. nr 23/2, 22, 17, 18, 21 obręb [6-04-09], na części działek ew. nr 5, 7, 4, 19, 32 obręb 6-04-09 oraz 94, 95 obręb 6-04-08 przy ul. Karolkowej”, planowanego do realizacji na dz. ew. nr 23/2, obręb 6-04-09, przy ul. Karolkowej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Zgodnie z:
-  art. 10 § 1 k.p.a., organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań,
-  art. 74 ust. 3a ustawy ooś stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Przez obszar ten rozumie się:
   1)działki przylegające bezpośrednio do działek, na których ma być realizowane przedsięwzięcie,
   2)działki, na których w wyniku realizacji lub funkcjonowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska,
   3)działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem,
-  art. 41 k.p.a., w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego; w razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny,
-  art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 13 listopada 2019 r.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, piętro XVIII, pok. 1807 oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia w kancelarii Biura Ochrony Środowiska pl. Bankowy 2, piętro XIX, pok. 1903 (adres korespondencyjny: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa) od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, tj. w godz. 800 - 1600.

Ponadto informuję, że w niniejszym postępowaniu ma zastosowanie art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1712).

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Grażyna Pham
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Data ogłoszenia:
07-11-2019
Data wprowadzenia:  08-11-2019
 
 
Wprowadził Wieczorek-Paleska Marta (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 08-11-2019
Aktualizujący Wieczorek-Paleska Marta (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 08-11-2019
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 08-11-2019
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 08-11-2019
Liczba odwiedzin: 545
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe