Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2015 > Budowa trasy tramwajowej na Gocław na odc. ul. Waszyngtona – trasa Mostu Siekierkowskiego w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy

Budowa trasy tramwajowej na Gocław na odc. ul. Waszyngtona – trasa Mostu Siekierkowskiego w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy

  Drukuj
 

Warszawa, 29.12.2015 r.

OŚ-IV-UII.6220.150.2015.WKA
Nr pisma w sprawie: 6 

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

    Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.), oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek TRAMWAJE WARSZAWSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ złożony w dniu 30 listopada 2015 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie trasy tramwajowej na Gocław na odc. ul. Waszyngtona – trasa Mostu Siekierkowskiego” w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy.
    Zgodnie z art. 10 § 1  K.p.a.  organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
    Zgodnie z art. 28 K.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
    Zgodnie z art. 41 K.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego; w razie zaniedbania ww.obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
    Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. S. Starynkiewicza 7/9, pok. nr 414, w godzinach pracy Urzędu tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
Magdalena Sieradzka
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
29-12-2015
Data wprowadzenia:  29-12-2015
 
 
Wprowadził BZMW/kgronczewska 29-12-2015
Aktualizujący bzmw/kgronczewska 29-12-2015
Zatwierdzający Lisicki Paweł (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 31-12-2015
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 04-01-2016
Liczba odwiedzin: 522
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe