Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Podskarbińskiej - część I (Praga Południe) - wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Podskarbińskiej - część I (Praga Południe) - wyłożenie

  Drukuj
 

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Podskarbińskiej – część I

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 293) oraz uchwały nr XII/198/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Podskarbińskiej, zmienionej uchwałą Nr XVII/419/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2019 r., a także na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Podskarbińskiej - część I, którego granice wyznaczają:

  • od północy: linia łącząca południowy kraniec wschodniej granicy dz. ew. nr 13 z obrębu 3-02-02 z punktem zbiegu granic dz. ew. nr 3, 10, 12 z obrębu 3-02-03, północne granice dz. ew. nr 10, 8, 11 z obrębu 3-02-03, linia łącząca punkt zbiegu granic dz. ew. nr 11, 25, 7 z obrębu 3-02-03 z południowym krańcem zachodniej granicy dz. ew. nr 2/1 z obrębu 3-02-11, południowo-zachodnia granica dz. ew. nr 2/1 z obrębu 3-02-11, południowe granice dz. ew. nr 2/1, 4 z obrębu 3-02-11, południowe granice dz. ew. nr 18, 17/2, 8/1 z obrębu 3-02-12, linia przedłużająca południową granicę dz. ew. nr 8/1 z obrębu 3-02-12 do północnej granicy dz. ew. nr 13/6 z obrębu 3-02-12, północne granice dz. ew. nr 13/6, 13/5, 14/5 z obrębu 3-02-12;
  • od wschodu: zachodnie granice dz. ew. nr 15 z obrębu 3-02-12 i dz. ew. nr 29 z obrębu 3-04-02, linia łącząca punkt zbiegu granic dz. ew. nr 28, 29, 77 z obrębu 3-04-02 z punktem zbiegu granic dz. ew. nr 44, 45, 77 z obrębu 3-04-02;
  • od południa: południowe linie rozgraniczające ul. Dwernickiego, ul. Stanisławowskiej i ul. Mińskiej;
  • od zachodu: zachodnia linia rozgraniczająca ul. Chodakowskiej;

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 9 marca do 8 kwietnia 2020 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy: http://bip.warszawa.pl

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 19 marca 2020 r. (czwartek) w  Zespole Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich przy ul. Siennickiej 15 o godz. 17.30.
 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie skierowanym do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu zamieszkania lub siedziby oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 29 kwietnia 2020 r.
Jako wniesione na piśmie, zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY
/-/ Małgorzata Nowaczyk
Zastępca Dyrektora Biura Architektury
i Planowania Przestrzennego

Sprawę prowadzi Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego – Praga, tel. (22) 443 24 02

------------- 

Informacja o dyżurach projektantów planu:

Dyżury projektantów odbywać się będą w terminie wyłożenia  projektu planu do wglądu publicznego w miejscu wyłożenia projektu planu tj. w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego - ul. Marszałkowska 77/79 w dniach: 17 marca, 2 i 7 kwietnia 2020 r. w godzinach 9:00 – 11:00  oraz w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe, ul. Grochowska 274 w dniach 12 i 26 marca 2020 r. w godz. 15:00-18:00.

-------------

UWAGA! Komunikat o odwołaniu zaplanowanych dyskusji publicznych oraz dyżurów z projektantami

Informujemy, że zgodnie z decyzją Prezydenta m.st. Warszawy, ogłoszoną 10 marca 2020 roku, odwołujemy zaplanowane dyskusje publiczne i dyżury dotyczące projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Patrz: Komunikat o odwołaniu zaplanowanych dyskusji publicznych oraz dyżurów z projektantami (konsultacje społeczne)

-------------

UWAGA! Komunikat o zawieszeniu terminów wyłożenia w trwających procedurach planistycznych

Informujemy, że zgodnie z art. 15zzs. 1. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567, 568, 695), w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 w  trwających procedurach planistycznych,  terminy wyłożenia planów do publicznego wglądu (w tym zbieranie uwag do planu i organizacja dyskusji publicznych), ulegają zawieszeniu, do czasu zakończenia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego. Jednocześnie wyjaśniamy, że zgłoszona w tym stanie uwaga, jest skuteczna. Po zakończeniu stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego bieg terminów zostanie wznowiony, a ich długość zostanie podana w ogłoszeniach.

-------------

UWAGA! Komunikat o wznowieniu terminów wyłożenia w trwających procedurach planistycznych

Informujemy, że zgodnie z art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471 i 782) w związku z art. 46 pkt 20 i art. 68 ust. 7 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) termin wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Podskarbińskiej – część I do publicznego wglądu i termin na składanie uwag zostają wznowione i biegną dalej od dnia 23.05.2020 r.

Termin wyłożenia do publicznego wglądu upływa w dniu 30 czerwca 2020 r.
Termin składania uwag upływa w dniu 24 lipca 2020 r.

Jednocześnie zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 870) w związku z zakazem zgromadzeń o terminie dyskusji publicznej Prezydent m.st. Warszawy zawiadomi w odrębnym ogłoszeniu.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie skierowanym do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Jako wniesione na piśmie, zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
 /-/ Marlena Happach
 Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

-------------

UWAGA! Komunikat o przedłużeniu terminu wyłożenia, składania uwag oraz o terminie dyskusji publicznej  

Przedłużony termin wyłożenia do publicznego wglądu ustala się do dnia 22 lipca 2020 r.
Przedłużony termin składania uwag ustala się do dnia 5 sierpnia 2020 r.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 21 lipca 2020 r. (wtorek) o godz. 17.00.
Szczegółowe informacje dotyczące miejsca i formuły przeprowadzenia dyskusji publicznej będą ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy oraz na stronie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego: www.architektura.um.warszawa.pl

Odnośnik:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Podskarbińskiej - część I (Praga Południe) - przedłużenie terminu wyłożenia oraz składania uwag, nowy termin dyskusji publicznej

-------------

Dostęp do Elektronicznej Skrzynki Podawczej
Można skorzystać z umieszczonego tam formularza ogólnego lub skorzystać z formularza samej uwagi do projektu planu, który trzeba wypełnić, zapisać i dołączyć do wniosku ogólnego jako załącznik.

Data ogłoszenia:
02-03-2020
Data wprowadzenia:  02-03-2020
 
 
Wprowadził Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 02-03-2020
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 29-06-2020
Zatwierdzający Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 30-06-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 30-06-2020
Liczba odwiedzin: 3749
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe