Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Podskarbińskiej - część I (Praga Południe) - wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Podskarbińskiej - część I (Praga Południe) - wyłożenie

  Drukuj
 

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Podskarbińskiej – część I

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 293) oraz uchwały nr XII/198/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Podskarbińskiej, zmienionej uchwałą Nr XVII/419/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2019 r., a także na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Podskarbińskiej - część I, którego granice wyznaczają:

 • od północy: linia łącząca południowy kraniec wschodniej granicy dz. ew. nr 13 z obrębu 3-02-02 z punktem zbiegu granic dz. ew. nr 3, 10, 12 z obrębu 3-02-03, północne granice dz. ew. nr 10, 8, 11 z obrębu 3-02-03, linia łącząca punkt zbiegu granic dz. ew. nr 11, 25, 7 z obrębu 3-02-03 z południowym krańcem zachodniej granicy dz. ew. nr 2/1 z obrębu 3-02-11, południowo-zachodnia granica dz. ew. nr 2/1 z obrębu 3-02-11, południowe granice dz. ew. nr 2/1, 4 z obrębu 3-02-11, południowe granice dz. ew. nr 18, 17/2, 8/1 z obrębu 3-02-12, linia przedłużająca południową granicę dz. ew. nr 8/1 z obrębu 3-02-12 do północnej granicy dz. ew. nr 13/6 z obrębu 3-02-12, północne granice dz. ew. nr 13/6, 13/5, 14/5 z obrębu 3-02-12;
 • od wschodu: zachodnie granice dz. ew. nr 15 z obrębu 3-02-12 i dz. ew. nr 29 z obrębu 3-04-02, linia łącząca punkt zbiegu granic dz. ew. nr 28, 29, 77 z obrębu 3-04-02 z punktem zbiegu granic dz. ew. nr 44, 45, 77 z obrębu 3-04-02;
 • od południa: południowe linie rozgraniczające ul. Dwernickiego, ul. Stanisławowskiej i ul. Mińskiej;
 • od zachodu: zachodnia linia rozgraniczająca ul. Chodakowskiej;

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 9 marca do 8 kwietnia 2020 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy: http://bip.warszawa.pl

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 19 marca 2020 r. (czwartek) w  Zespole Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich przy ul. Siennickiej 15 o godz. 17.30.
 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie skierowanym do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu zamieszkania lub siedziby oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 29 kwietnia 2020 r.
Jako wniesione na piśmie, zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY
/-/ Małgorzata Nowaczyk
Zastępca Dyrektora Biura Architektury
i Planowania Przestrzennego

Sprawę prowadzi Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego – Praga, tel. (22) 443 24 02

------------- 

Informacja o dyżurach projektantów planu:

Dyżury projektantów odbywać się będą w terminie wyłożenia  projektu planu do wglądu publicznego w miejscu wyłożenia projektu planu tj. w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego - ul. Marszałkowska 77/79 w dniach: 17 marca, 2 i 7 kwietnia 2020 r. w godzinach 9:00 – 11:00  oraz w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe, ul. Grochowska 274 w dniach 12 i 26 marca 2020 r. w godz. 15:00-18:00.

-------------

UWAGA! Komunikat o odwołaniu zaplanowanych dyskusji publicznych oraz dyżurów z projektantami

Informujemy, że zgodnie z decyzją Prezydenta m.st. Warszawy, ogłoszoną 10 marca 2020 roku, odwołujemy zaplanowane dyskusje publiczne i dyżury dotyczące projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Patrz: Komunikat o odwołaniu zaplanowanych dyskusji publicznych oraz dyżurów z projektantami (konsultacje społeczne)

-------------

UWAGA! Komunikat o zawieszeniu terminów wyłożenia w trwających procedurach planistycznych

Informujemy, że zgodnie z art. 15zzs. 1. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567, 568, 695), w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 w  trwających procedurach planistycznych,  terminy wyłożenia planów do publicznego wglądu (w tym zbieranie uwag do planu i organizacja dyskusji publicznych), ulegają zawieszeniu, do czasu zakończenia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego. Jednocześnie wyjaśniamy, że zgłoszona w tym stanie uwaga, jest skuteczna. Po zakończeniu stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego bieg terminów zostanie wznowiony, a ich długość zostanie podana w ogłoszeniach.

-------------

UWAGA! Komunikat o wznowieniu terminów wyłożenia w trwających procedurach planistycznych

Informujemy, że zgodnie z art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471 i 782) w związku z art. 46 pkt 20 i art. 68 ust. 7 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) termin wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Podskarbińskiej – część I do publicznego wglądu i termin na składanie uwag zostają wznowione i biegną dalej od dnia 23.05.2020 r.

Termin wyłożenia do publicznego wglądu upływa w dniu 30 czerwca 2020 r.
Termin składania uwag upływa w dniu 24 lipca 2020 r.

Jednocześnie zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 870) w związku z zakazem zgromadzeń o terminie dyskusji publicznej Prezydent m.st. Warszawy zawiadomi w odrębnym ogłoszeniu.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie skierowanym do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Jako wniesione na piśmie, zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
 /-/ Marlena Happach
 Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

-------------

UWAGA! Komunikat o przedłużeniu terminu wyłożenia, składania uwag oraz o terminie dyskusji publicznej  

Przedłużony termin wyłożenia do publicznego wglądu ustala się do dnia 22 lipca 2020 r.
Przedłużony termin składania uwag ustala się do dnia 5 sierpnia 2020 r.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 21 lipca 2020 r. (wtorek) o godz. 17.00.
Szczegółowe informacje dotyczące miejsca i formuły przeprowadzenia dyskusji publicznej będą ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy oraz na stronie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego: www.architektura.um.warszawa.pl

Odnośnik:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Podskarbińskiej - część I (Praga Południe) - przedłużenie terminu wyłożenia oraz składania uwag, nowy termin dyskusji publicznej

-------------

UWAGA! Informacja o sposobie składania uwag

Zawiadamiamy o sposobie składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Podskarbińskiej - część I:

 1. Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

  Uwagi w formie papierowej należy składać na piśmie skierowanym do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa.
  Uwagi w formie elektronicznej należy przesyłać na adres e-mail Biura Architektury i Planowania Przestrzennego: sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl.
 2. Uwagi mogą być wnoszone podczas dyskusji publicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz w formie zapisu tekstowego.

Wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.
W tytule uwagi należy wpisać „Uwaga do projektu planu rejonu ulicy Podskarbińskiej — część I”

Odnośnik:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Podskarbińskiej - część I (Praga Południe) - sposób składania uwag

-------------

UWAGA! Informacja o dyskusji publicznej 

Weź udział w dyskusji publicznej on-line we wtorek 21 lipca o 17:00. Będą z nami projektanci planu i specjaliści od procedury planistycznej.

 • na You Tube – możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie
 • na platformie ZOOM – możesz zabrać głos w dyskusji z fonią i wizją. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl. Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym.
  Sprawdź wcześniej, jak działa ZOOM, zrób test na https://zoom.us/test, żeby nic Cię nie zaskoczyło i żeby uczestnictwo w dyskusji przebiegało bez żadnych niespodzianek.

Czym jest dyskusja publiczna on-line?

Tzw. Tarcza 4.0, czyli ustawa wprowadzająca zmiany przeciwdziałające negatywnym skutkom COVID-19 wprowadza możliwość zabierania głosu, zadawania pytań, ale także składania formalnych uwag podczas dyskusji publicznych on-line w czasie konsultacji planów miejscowych.
Do tej pory formalne uwagi do planu były składane tradycyjnie, czyli na piśmie – przekazywane drogą pocztową lub osobiście, oraz elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP.
Jeśli wybierzesz opcję zgłoszenia formalnej uwagi podczas dyskusji on-line (w praktyce oznacza to, że możesz przesłać uwagę na czacie na YT lub wziąć udział w spotkaniu na platformie ZOOM i zabrać głos), pamiętaj, że musisz podać swoje dane osobowe: imię i nazwisko oraz adres. Przekażesz je dzwoniąc pod numer telefonu lub przesyłając je na adres e-mail wskazane w trakcie spotkania. Uwaga zostanie rozpatrzona przez Prezydenta m.st. Warszawy, dlatego nie uzyskasz na nią odpowiedzi „od ręki” podczas dyskusji publicznej.
Dyskusja on-line umożliwia też zadawanie pytań i zabieranie głosu. Oznacza to, że możesz komentować czy dyskutować bez podawania swoich danych osobowych. Twój głos nie będzie jednak formalną uwagą, ale wciąż Twoja opinia będzie się liczyć.
Ustawa dopuszcza także składanie formalnych uwag do dyskutowanego planu drogą elektroniczną. Możesz złożyć taką uwagę, wysyłając maila na adres sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl

-------------

Dostęp do Elektronicznej Skrzynki Podawczej
Można skorzystać z umieszczonego tam formularza ogólnego lub skorzystać z formularza samej uwagi do projektu planu, który trzeba wypełnić, zapisać i dołączyć do wniosku ogólnego jako załącznik.

Data ogłoszenia:
02-03-2020
Data wprowadzenia:  02-03-2020
 
 
Wprowadził Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 02-03-2020
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 15-07-2020
Zatwierdzający Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 15-07-2020
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 16-07-2020
Liczba odwiedzin: 4420
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe