Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: 2020

Katalog wyżej: Wszczęte i toczące się

Lista artykułów:


Budowa zespołu budynków usługowo-mieszkaniowych w formie małych budynków mieszkalnych z usługami i garażami podziemnymi - „KOLUMBIJSKA” przy ul. Kolumbijskiej w Dzielnicy Bielany

Warszawa, 30 grudnia 2020 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.95.2020.WKA

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283, ze zm.), dalej ustawy ooś, oraz z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.), dalej k.p.a., zawiadamiam, że Prezydent m.st. Warszawy wydał postanowienie nr 139/OŚ/2020 z 30 grudnia 2020 r. znak: OŚ-IV-UII.6220.95.2020.WKA o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określające zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków usługowo-mieszkaniowych w formie małych budynków mieszkalnych z usługami i garażami podziemnymi - „KOLUMBIJSKA” na działkach ewid. nr 57/4, 60/2, 61/1, 71/1, 191, 72/2, 75/2, 75/4, 75/6, 82/1, 83/2, 85/4, 86/1, 86/2, 87/3, 93/4, 93/6 oraz cz. dz. ewid. nr 92/1 i 163, obręb 7-10-08, przy ul. Kolumbijskiej w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Stosownie do art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy, w tym z ww. postanowieniem, w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, w godzinach pracy Urzędu, tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem prowadzącym postępowanie administracyjne – Weroniką Kalińską, Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, telefon 22 443 25 27.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 4 stycznia 2021 r.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/Jacek Lolo
Naczelnik Wydziału
Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
30-12-2020
Data wprowadzenia:  31-12-2020


Wprowadził Wieczorek-Paleska Marta (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 2020-12-31
Aktualizujący Wieczorek-Paleska Marta (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 2020-12-31
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 2020-12-31
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2020-12-31
Wersja standardowa