Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2015 > Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Północnej oraz w drogach dojazdowych do tej ulicy, tj. w ul. Polarnej, ul. Arktycznej, ul. Wójcickiej, ul. Radomszczańskiej na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Północnej oraz w drogach dojazdowych do tej ulicy, tj. w ul. Polarnej, ul. Arktycznej, ul. Wójcickiej, ul. Radomszczańskiej na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

  Drukuj
 

Warszawa, dnia  16.12.2015 r.

UD-XIII-WOŚ.KŚ.6220. 24.2015.MDE
Numer pisma w sprawie: 3

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

    Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek  Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie, Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa złożony w dniu 16 listopada 2015r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Północnej oraz w drogach dojazdowych do tej ulicy, tj. w ul. Polarnej, ul. Arktycznej, ul. Wójcickiej, ul. Radomszczańskiej wraz z odcinkami sieci kanalizacyjnej do granic nieruchomości prywatnych na terenie Dzielnicy Wawer. Inwestycja prowadzona będzie na działkach ew. :
• 22/4, 22/3, 22/5   obręb 3-11-41,
• 60, 46, 64, 39/2, 39/4, 62, 35/1, 23/12, 24/12, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 99, 100, 101, 102,104, 67/3, 110, 16/15, 16/14, 16/11, 16/10, 16/9, 16/8, 16/7, 16/6 17/10, 17/8, 17/7, 17/6, 17/5, 17/4, 17/2, 17/15, 17/14, 17/13 obręb 3-11-42
• 1/2, 30, 103, 5/10, 5/14, 23/1, 23/2, 23/5, 15/4, 18/3, 58/1, 59/1, 14/4, 23/3, 42/1, 42/2, 42/3 obręb  3-11-43w Dzielnicy Wawer  m. st. Warszawy.
    Stosownie do art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
    Zgodnie z art. 28 K.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
    Zgodnie z art. 41 K.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego; w razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia w Urzędzie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, pok. nr 203, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj. od godz. 8:00 do godz. 16:00.

z up. Zarządu Dzielnicy Wawer
m.st. Warszawy
Magdalena Rokicka
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
dla Dzielnicy Wawer

Załączniki:
Data ogłoszenia:
16-12-2015
Data wprowadzenia:  31-12-2015
 
 
Wprowadził Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 31-12-2015
Aktualizujący Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 31-12-2015
Zatwierdzający Lisicki Paweł (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 31-12-2015
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 31-12-2015
Liczba odwiedzin: 269
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe