Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy pomiędzy ulicami Madalińskiego, Puławską i Olesińską (Mokotów) - wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy pomiędzy ulicami Madalińskiego, Puławską i Olesińską (Mokotów) - wyłożenie

  Drukuj
 

O G Ł O S Z E N I E
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy pomiędzy ulicami Madalińskiego, Puławską i Olesińską

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz.1945 z późn. zm.), w związku z uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr XVIII/427/2015 z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy pomiędzy ulicami Madalińskiego, Puławską i Olesińską, a także na podstawie art. 39 ust. 1 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy pomiędzy ulicami Madalińskiego, Puławską i Olesińską, którego granice wyznaczają:

  • od północy: północne granice działek ew. nr 31/2, 31/7, 31/8 z obrębu 1-01-20,
  • od wschodu: wschodnia granica działek ew. nr 31/8, 31/5 z obrębu 1-01-20,
  • od południa: południowe granice działek ew. nr 31/5, 31/4, 31/3 z obrębu 1-01-20,
  • od zachodu: zachodnie granice działek ew. nr 31/3, 31/2 z obrębu 1-01-20.

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w terminie od 30 września 2019 r.
do 30 października 2019 r.
w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy – bip.warszawa.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 14 października 2019 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w siedzibie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Marszałkowskiej 77/79, parter.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie skierowanym do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa. Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Nieprzekraczalny termin składania uwag mija 22 listopada 2019 r.

Jako wniesione na piśmie, zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

------------- 

Informacja o dyżurach projektantów planu:

Dyżury projektantów odbywać się będą w terminie wyłożenia  projektu planu do wglądu publicznego w miejscu wyłożenia projektu planu tj. w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego - ul. Marszałkowska 77/79 w piątki - 4, 11, 18, 25 października 2019 r. w godzinach 14.00 – 16.00.

Data ogłoszenia:
20-09-2019
Data wprowadzenia:  20-09-2019
 
 
Wprowadził Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 20-09-2019
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 30-09-2019
Zatwierdzający Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 30-09-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 30-09-2019
Liczba odwiedzin: 543
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe