Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: 2021

Katalog wyżej: Wszczęte i toczące się

Lista artykułów:


Budowa zespołu budynków biurowo-usługowych wraz z garażami podziemnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną w rejonie Al. Becka w Dzielnicy Mokotów

Warszawa, 7 stycznia 2021 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.104.2020.JFI

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.), dalej k.p.a., zawiadamiam, że pismem z 7 stycznia 2021 r. znak OŚ-IV-UII.6220.104.2020.JFI (nr pisma w sprawie 22) wezwano inwestora do złożenia wyjaśnień do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków biurowo-usługowych wraz z garażami podziemnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną, na cz. dz. ewid. nr 18/2, 118/3, 119/5, 119/10, 119/11, 119/12, 155, 162/3 i 164 obręb 1-05-01 oraz na dz. ewid. nr 118/1, 156, 157, 158, 159, 161, 162/2, 162/9, 162/11 i 163 obręb 1-05-01 w rejonie Al. Becka w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, w związku z pismem Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 8 grudnia 2020 r. znak WA.ZZŚ.6.435.172m.2020.EJ.

Stosownie do art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy, w tym z ww. pismami, w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, w godzinach pracy Urzędu, tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem prowadzącym postępowanie administracyjne – Joanną Filipek, Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, telefon 22 443 25 46.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 11 stycznia 2021 r.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/Magdalena Sieradzka
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
07-01-2021
Data wprowadzenia:  08-01-2021


Wprowadził Wieczorek-Paleska Marta (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 2021-01-08
Aktualizujący Wieczorek-Paleska Marta (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 2021-01-08
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 2021-01-08
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-01-08
Wersja standardowa