Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
324/V/2020 : zawarcia umów najmu następujących garaży: 1. nr 15 o powierzchni 15,70 m2 położonego przy w Warszawie ze spółką SMART DRIVER GROUP Sp. z o.o. oraz zatwierdzenia warunków najmu garażu nr ustalonych w trybie negocjacji poza konkursem ofert; 2. nr 16 o powierzchni 15,70 m2 położonego przy ul. w Warszawie z Panią (…) oraz zatwierdzenia warunków najmu garażu nr ustalonych w trybie negocjacji poza konkursem ofert; 3. nr 51 o powierzchni 15,96 m2 położonego przy ul. w Warszawie z Panem (…) oraz zatwierdzenia warunków najmu garażu nr ustalonych w trybie negocjacji poza konkursem ofert; 4. nr 58 o powierzchni 16, 01 m2 położonego przy ul. w Warszawie z Panem (…) oraz zatwierdzenia warunków najmu garażu nr ustalonych w trybie negocjacji poza konkursem ofert; 5. nr 71 o powierzchni 16,06 m2 położonego przy ul. w Warszawie ze spółką ZWK BAUTECHNIK UND ELEKTRONIK sp. z o.o. oraz zatwierdzenia warunków najmu garażu nr ustalonych w trybie negocjacji poza konkursem ofert; 6. nr 70 o powierzchni 16,06 m2 położonego przy ul. w Warszawie ze spółką ZWK BAUTECHNIK UND ELEKTRONIK sp. z o.o. oraz zatwierdzenia warunków najmu garażu nr ustalonych w trybie negocjacji poza konkursem ofert. 04-08-2020 Szczegóły
371/V/2020 • uchylenia w całości Uchwały nr 304/V/2020 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 16.06.2020 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do trzech lat nieruchomości oznaczonej jako działki ew. nr 7/35 i 7/37 z obrębu 1-05-50 zwanej dalej „Nieruchomością” położonej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy • uchylenia w całości Uchwały nr 325/V/2020 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 04.08.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres do trzech lat dla nieruchomości oznaczonej jako działki ew. nr 7/35 i 7/37 z obrębu 1-05-50 zwanej dalej „Nieruchomością” położonej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy • przeznaczenia do bezpłatnego używania na rzecz Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów budynku użytkowego o powierzchni 89,40 m2 znajdującego się w budynku przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 31A w Dzielnicy Wilanów na okres od 05.10.2020 r. do 15.01.2021 r. 02-10-2020 Szczegóły
783/IV/2018 • uchylenia w całości Uchwały nr 677/IV/2018 r. Zarządu Dzielnicy Wilanów miasta stołecznego Warszawy z dnia 13.06.2018 r. w sprawie przeznaczenia do najmu na okres do lat 3 poza konkursem ofert lokalu użytkowego o powierzchni 123,82 m2 w budynku przy ul. Kolegiackiej 3 w Dzielnicy Wilanów, • przeznaczenia do korzystania od 01.12.2018 r. do 31.08.2019 r. przez Zespół Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie lokalu użytkowego o powierzchni 123,82 m2 znajdującego się w budynku przy ul. Kolegiackiej 3 w Dzielnicy Wilanów na oddział przedszkolny „zerówkę”. 13-11-2018 Szczegóły
114/V/2019 • wyłączenia pomieszczenia o powierzchni 39,87 m2 z powierzchni całkowitej lokalu wynajmowanego na działalność statutową Centrum Kultury Wilanów w budynku przy ul. Radosnej 11 w Warszawie, • zawarcia z Centrum Kultury Wilanów aneksu do umowy najmu Nr WZN/LU/2/2017 zawartej dnia 30.10.2017 r. na czas oznaczony dotyczącego zwiększenia powierzchni zajmowanego lokalu użytkowego w budynku przy ul. Radosnej 11 Warszawie. 22-07-2019 Szczegóły
120/V/2019 • wyłączenia pomieszczenia o powierzchni 48,00 m2 z powierzchni całkowitej lokalu wynajmowanego na działalność statutową Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów w budynku przy ul. Radosnej 11 w Warszawie, • przeznaczenia do najmu pomieszczenia o powierzchni 63,32 m2 na rzecz Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów, • zatwierdzenia warunków najmu tego pomieszczenia w trybie poza konkursem ofert, • wyrażenia zgody na odstąpienie od pobrania kaucji, • wyrażenia zgody na podnajem powierzchni tego pomieszczenia nie przekraczającej 50% wynajmowanej powierzchni innym podmiotom, • wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy WZN/LU/3/2018 z dnia 29.10.2018 r.; 02-08-2019 Szczegóły
121/V/2019 • zmiany powierzchni lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Przyczółkowej 27A w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z 307,70 m2 na 144,70 m2, • przeznaczenia do najmu na dalszy okres w trybie poza konkursem ofert lokalu użytkowego o powierzchni 144,70 m2, położonego w budynku przy ul. Przyczółkowej 27A w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, zawarcia umowy najmu z dotychczasowym najemcą, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu, wyrażenia zgody na podnajem powierzchni nie przekraczającej 50% wynajmowanego lokalu innym podmiotom, wyrażenia zgody na odstąpienie od pobrania kaucji. 02-08-2019 Szczegóły
676/IV/2018 1. przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie wystąpienia o nadanie nazwy drodze oznaczonej w m.p.z.p. rejonu ul. Zapłocie symbolem 4 KUL zlokalizowanej na działce nr: 17/7 z obrębu 1-06-67 będącej własnością m.st. Warszawy. 13-06-2018 Szczegóły
396/IV/2017 1. upoważnienia pracowników Wydziału Kultury i Sportu dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do dokonania oceny formalnej ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2017 roku. 24-01-2017 Szczegóły
176/II/07 1.Przedłużenia do dnia 31 lipca 2007r. w formie aneksu Porozumienia Stron Nr WIL/WAG/1/85/2007 z dnia 28 lutego 2007r. zawartego pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa a Dzielnicowym Biurem Finansów Oświaty Wilanów. 2.Przedłużenia do dnia 31 lipca 2007r. w formie aneksu umowy najmu pomieszczeń biurowych przy ul. Nałęczowskiej 33/35. 26-04-2007 Szczegóły
406/II/07 1.uchylenia Uchwały Nr 309/II/07 z dnia 03.08.2007r. Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 2. zakupu 10 szt. klimatyzatorów przenośnych do budynku Urzędu przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 11 18-09-2007 Szczegóły
971/II/09 akceptacji koncepcji projektu remontu pomieszczeń na potrzeby klasy "O" w Szkole Podstawowej nr 169 przy ul. Uprawnej 9/17 w ramach zadania "Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych" 08-09-2009 Szczegóły
938/II/09 akceptacji koncepcyjnego projektu zagospodarowania terenu placu zabaw przy ul. Wiertniczej 26, sporządzonego przez firmę BRONISZ LAND DESIGN, dla realizacji placu w ramach zadania "ZS nr 79 ul. Wiertnicza 26-adaptacja strychu oraz przystosowanie obiektów szkoły na potrzeby klasy "0" 12-08-2009 Szczegóły
278/II/07 akceptacji opracowania dot. założeń do projektowania wschodniej części Jeziora Powsinkowskiego wykonanego przez firmę ASTER-PARK Lidia Ozimkowska, Jerzy Wojtatowicz 11-07-2007 Szczegóły
66/III/2011 akceptacji oraz zatwierdzenia protokołu z dnia 15.02.2011r dotyczącego otwarcia ofert w postępowaniu konkursowym na wyłonienie inkasenta opłaty targowej na terenie dzielnicy Wilanów m.st Warszawy 17-02-2011 Szczegóły
360/II/07 akceptacji projektu budżetu miasta stołecznego Warszawy na rok 2008, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 24-08-2007 Szczegóły
580/II/07 akceptacji warunków nabycia na rzecz m.st. Warszawy nieruchomości dz.ew. 12/1 z obrębu 1-06-74 pod budowę ul. Calowej 12-12-2007 Szczegóły
581/II/07 akceptacji warunków nabycia na rzecz m.st. Warszawy nieruchomości dz.ew. 3/14 z obrębu 1-06-79 pod budowę ul. Calowej 12-12-2007 Szczegóły
753/II/09 akceptacji wyniku licytacji z dnia 21.04.2009r. (zał. nr 2) dla zadania pod nazwą: Utrzymanie placów zabaw będących we władaniu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w okresie od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2009r. 22-04-2009 Szczegóły
237/IV/2016 akceptacji załączonego projektu Zarządzenia Prezydenta m. st. Warszawy w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego 05-04-2016 Szczegóły
65/IV/2015 akceptacji załączonego projektu Zarządzenia Prezydenta m. st. Warszawy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego. 21-04-2015 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe