Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
348/II/08 przyjęcia wstępnego projektu dzielnicowego załącznika do budżetu m.st. Warszawy na 2009 rok oraz prognozy budżetowej na lata 2010 - 2011 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych. 03-09-2008 Szczegóły
348/III/2012 podziału zadań pomiędzy Członków Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 29-05-2012 Szczegóły
348/IV/2016 powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w latach 2016 – 2018 11-10-2016 Szczegóły
349/II/07 wyrażenia zgody na powołanie Komisji dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki na wykonanie usługi uzupełniającej dla zadania pod nazwą: "Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych" 21-08-2007 Szczegóły
349/II/08 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2008 rok - tabela XV/2 przyjętego Uchwałą nr XXI/709/2007 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2008 r. 03-09-2008 Szczegóły
349/III/2012 przeznaczenia do podnajmu na okres do 31 października 2014 r. w drodze konkursu ofert części powierzchni, tj. 4,98 m2 w obiekcie Urzędu Dzielnicy Wilanów przy ul St. Kostki Potockiego 11 29-05-2012 Szczegóły
349/IV/2016 upoważnienia pracowników Wydziału Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do dokonania oceny formalnej ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w latach 2016 – 2018 11-10-2016 Szczegóły
35/2005 propozycji zmiany w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2005r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 07-12-2005 Szczegóły
35/2006 skierowania p. Małgorzaty Strzeszewskiej-Jasek z synem do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr... położonego w budynku przy ul... w Warszawie 20-11-2006 Szczegóły
35/II/07 noty pokrycia na okres od 2007/02/01 do 2007/02/28 na dotychczasowych warunkach i zawarcia umowy ubezpieczenia na okres 2007/03/01-2007/12/31 31-01-2007 Szczegóły
35/II/2008 przekazania planów finansowych dochodów i wydatków w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów, opracowanych zgodnie z Zarządzeniem nr 1156/2008 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu m.st. Warszawy na 2008 rok 23-01-2008 Szczegóły
35/III/2011 udzielenia upoważnienia Panu Arturowi Buczyńskiemu – członkowi Zarządu Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy pełniącemu funkcję Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym i postępowaniu podatkowym, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, w zakresie zadań określonych w § 18, § 27a i § 27b UCHWAŁY nr XLVI/1422/2008 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 220, poz. 9485) zmienionej UCHWAŁĄ nr XCIII/2729/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 października 2010r. zmieniającą uchwałę w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 203, poz. 6025) 12-01-2011 Szczegóły
35/IV/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury i sztuki w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2015 roku. 05-03-2015 Szczegóły
35/V/2019 rekomendowania do dofinansowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowegow 2019 roku 01-02-2019 Szczegóły
350/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Bogdanem Trojankiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Cygański Zespół Pieśni i Tańca "Terne Roma" Bogdan Trojanek na wykonanie koncertu muzyki cygańskiej w dniu 7 września 2007r. na terenie Dzielnicy Wilanów 24-08-2007 Szczegóły
350/II/08 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 03-09-2008 Szczegóły
350/III/2012 informacji o stanie zaciągniętych zobowiązań w zakresie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 05-06-2012 Szczegóły
350/IV/2016 powołania dzielnicowego Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego. 17-10-2016 Szczegóły
351/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Fundacją Jedynym Głosem na zorganizowanie koncertu muzyki jazzowej w dniu 2 września 2007r. na terenie Muzeum Plakatu w Wilanowie 24-08-2007 Szczegóły
351/II/08 zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wstępnego projektu dzielnicowego załącznika do budżetu m.st. Warszawy na 2009 rok oraz prognozy budżetowej na lata 2010 - 2011 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych. 10-09-2008 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe