Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
841/II/09 zmiany terminu realizacji umowy z firmą Grupa Ergo Sp. z o.o. na sporządzenie Studium Wykonalności dla projektu pn. "Zniwelowanie wystąpienia ryzyka powodziowego w centralnej i południowej części Dzielnicy Wilanów poprzez remont i budowę urządzeń wodnych melioracji szczegółowych w zlewni Rowu V w Powsinie pomiędzy ul. Ł. Drewny a skarpą Warszawską" z dnia 15.06.2009r. na dzień 31.07.2009r. 03-06-2009 Szczegóły
842/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą Most Sp. z o.o., 20-469 Lublin, ul. Budowlana 30, na dostawę, montaż i uruchomienie dwóch sprężarek A15-380-120 na Stacji Uzdatniania Wody na Zawadach 03-06-2009 Szczegóły
843/II/09 wyrażenia zgody na spisanie na dochody m.st. Warszawy kwoty 2 909,70 zł wynikającej z tytułu należytego zabezpieczenia na okres gwarancji umowy z dn. 20.10.2005r. nr WIL/IR/I/35/559/19/2005 zawartej z firmą "APIS" Projektowanie Architektoniczne z siedzibą w 26-600 Radom, ul. Okulickiego 47 03-06-2009 Szczegóły
844/II/09 udzielenia panu Robertowi Stawarzowi pracownikowi Wydziału Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy jednorazowego pełnomocnictwa 05-06-2009 Szczegóły
845/II/09 zawarcia umowy z firmą Biuro Poszukiwań i Ochrony Wód-HYDROEKO Andrzej Rodzoch na przygotowanie dokumentów dla legalizacji studni chłonnych zlokalizowanych w pasach drogowych na terenie Dzielnicy Wilanów oraz wykonanie operatu wodnoprawnego dla uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do gruntu za pośrednictwem w/w studni dla regionu Wilanowa Wschodniego Niskiego 05-06-2009 Szczegóły
846/II/09 wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Panem Adamem Michałem Bogdewiczem prowadzącym działalność pod nazwą "Grupa Kreska-Konstrukcje Adam Bogdewicz" na nadzór autorski w branży konstrukcyjnej dla realizacji zadania pn. "Budowa przedszkola przy ul. Sytej 123 w Warszawie" 05-06-2009 Szczegóły
847/II/09 wyrażenia zgody na podpisanie umowy z firmą "AQUA-INWEST" Sp. z o.o., na nadzór autorski w branżach architektonicznej, sanitarnej, obejmującej instalacje wodociągowo-kanalizacyjne, gazowe wraz z kotłownią oraz wentylacji mechanicznej, technologii kuchni, elektronicznej, drogowej oraz zieleniarskiej, dla realizacji zadania pn. "Budowa przedszkola przy ul. Sytej 123 w Warszawie" 05-06-2009 Szczegóły
848/II/09 zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla realizacji placu zabaw przy Z.Sz. nr 79 ul. Wiertnicza 26 na potrzeby klasy "O" w ramach zadania "ZS nr 79 ul. Wiertnicza 26- adaptacja strychu oraz przystosowanie obiektów szkoły na potrzeby klasy "O" 05-06-2009 Szczegóły
849/II/09 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 10-06-2009 Szczegóły
85/II/07 uregulowania zaległych nalezności dla MPWiK za odprowadzanie ścieków ze zdroju wody oligoceńskiej przy ul. Lentza 01-03-2007 Szczegóły
85/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów do postępowania na wykonanie dodatkowych robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą: "Budowa ulicy Rzodkiewki" 20-02-2008 Szczegóły
85/III/2011 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 05-04-2011 Szczegóły
85/IV/2015 informacji o stanie zaciągniętych zobowiązań w zakresie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 13-05-2015 Szczegóły
85/V/2019 przeznaczenia garażu nr do wynajęcia na dalszy okres w trybie poza konkursem ofert, zawarcia z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu za garaż nr oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaż 15-05-2019 Szczegóły
850/II/09 skreślenia pani Katarzyny Kubiak z listy osób oczekujących na najem lokalu na czas nieoznaczony 10-06-2009 Szczegóły
851/II/09 rozpatrzenia wniosku o zamianę zajmowanego lokalu na inny lokal z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy oraz zatwierdzenia uzupełnienia listy osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy mieszkaniowej na 2009r. 10-06-2009 Szczegóły
852/II/09 naprawy uszkodzonej pompy GRUNDFOS z tymczasowej przepompowni ścieków na ul. Jarej róg Sytej przez serwis GRUNDSERWIS, 01-202 Warszawa, ul. Jaktorowska 3/5 10-06-2009 Szczegóły
853/II/09 wyrażenia zgody na podpisanie umowy z firmą "KIPP Projekt" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na wykonanie Świadectwa Charakterystyki Energetycznej po przebudowie strychu i nadbudowie budynku Zespołu Szkół nr 79 przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie (dawna nazwa Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9) 10-06-2009 Szczegóły
854/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania dla zadania pod nazwą: Roboty budowlane dotyczące modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w Zepole Szkół nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30 w Warszawie 10-06-2009 Szczegóły
855/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na: Utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji szczegółowych znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy: Część I - Obiekt Powsin V, Obiekt Powsin VIII, Część II - Obiekt Powsinek, Rów Natoliński 10-06-2009 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe