Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
83/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą MOST, Sp. z o.o. ul. Budowlana 30, 20-489 Lublin, na wykonanie robót konserwacyjnych na Stacji Uzdatniania Wody na Zawadach 20-02-2008 Szczegóły
83/III/2011 zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego – toalety publicznej i kiosku przy ul. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie z panem Zbigniewem Wilczyńskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „P.H.U. Zbigniew Wilczyński” oraz zatwierdzenia warunków najmu tego lokalu ustalonych w trybie poza konkursem ofert 29-03-2011 Szczegóły
83/IV/2015 zatwierdzenia „Sprawozdania opisowego z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy za rok 2014” oraz przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania opisowego z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy za rok 2014”. 12-05-2015 Szczegóły
83/V/2019 przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do Przedszkola nr 440 w Warszawie, ul. Latoszki 24 15-05-2019 Szczegóły
830/II/09 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 29-05-2009 Szczegóły
831/II/09 udostępnienia gruntu stanowiącego własność m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie w rejonie ul. Vogla 29-05-2009 Szczegóły
832/II/09 udostępnienia gruntu stanowiącego własność m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie przy ul. Drewny 29-05-2009 Szczegóły
833/II/09 udostępnienia gruntu stanowiącego własność m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie przy ul. Przyczółkowej 29-05-2009 Szczegóły
834/II/09 udostępnienia gruntu będącego we władaniu m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie przy ul. Biwakowej 29-05-2009 Szczegóły
835/II/09 udostępnienia gruntu będącego we władaniu m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie przy ul. Wycieczka 29-05-2009 Szczegóły
836/II/09 udostępnienia gruntu będącego we władaniu m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie przy ul. Gąsek 29-05-2009 Szczegóły
837/II/09 zawarcia z firmą Grupa Ergo Sp. z o.o. umowy na sporządzenie Studium Wykonalności dla projektu pn. "Zniwelowanie wystąpienia ryzyka powodziowego w centralnej i południowej części Dzielnicy Wilanów poprzez remont i budowę urządzeń wodnych melioracji szczegółowych w zlewni Rowu V w Powsinie pomiędzy ul. Ł. Drewny a Skarpą Warszawską" z terminem realizacji do dnia 15.06.2009r. na kwotę 14 030,00 zł brutto. 29-05-2009 Szczegóły
838/II/09 zmiany planów finansowych na 2009 rok publicznych placówek oświatowych znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów 03-06-2009 Szczegóły
839/II/09 umorzenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości za 2009 rok 03-06-2009 Szczegóły
84/II/07 zawarcia umowy na wykonanie robót interwencyjnych przy naprawach nwierzchni dróg na terenie Dzielnicy Wilanów 07-03-2007 Szczegóły
84/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i administrowania drogami na terenie Dzielnicy Wilanów z firmą WARTA-Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. 20-02-2008 Szczegóły
84/III/2011 udzielenia upoważnienia Pani Agnieszce Sędłak – pracownikowi Urzędu m. st. Warszawy wykonującemu pracę w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym i postępowaniu podatkowym, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, w zakresie zadań określonych w § 17 UCHWAŁY nr XLVI/1422/2008 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 220, poz. 9485) zmienionej UCHWAŁĄ nr XCIII/2729/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 października 2010r. zmieniającą uchwałę w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 203, poz. 6025) 05-04-2011 Szczegóły
84/IV/2015 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2015 r. 13-05-2015 Szczegóły
84/V/2019 zatwierdzenia arkuszy organizacji wilanowskich przedszkoli, szkół oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej na rok szkolny 2019/2020 15-05-2019 Szczegóły
840/II/09 powołania Zespołu ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki w Dzielnicy Wilanów w 2009 roku 03-06-2009 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe