Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
732/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą WoDa PROJEKT Wojciech Żebrowski, ul. Turkusowa 33, 05-500 Piaseczno na wykonanie projektu połączenia przyłącza wodociągowego od magistarali wodociągowej w ul. Vogla do SUW Zawady z wewnętrzną instalacją wodociagową z uwzględnieniem zmian spowodowanych modernizacją Stacji Uzdatniania Wody na Zawadach 08-04-2009 Szczegóły
732/III/2014 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2014 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie. 01-08-2014 Szczegóły
732/IV/2018 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2018 - 2045, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 17-08-2018 Szczegóły
733/II/09 udostępnienia gruntu będącego we władaniu m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie w rejonie ul. Zapłocie 08-04-2009 Szczegóły
733/III/204 przeznaczenia garaży do wynajęcia na dalszy okres, zawarcia umów najmu z dotychczasowymi najemcami na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanych stawek czynszu oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji. 01-08-2014 Szczegóły
733/IV/2018 informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wg stanu na dzień 31.07.2018 r. 17-08-2018 Szczegóły
734/II/09 udostępnienia gruntu będącego we władaniu m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie przy ul. Wiertniczej 08-04-2009 Szczegóły
734/III/2014 przeznaczenia do najmu na okres do lat 3 poza konkursem ofert lokalu użytkowego o powierzchni 123,82 m2 w budynku przy ul. Kolegiackiej 3 w Dzielnicy Wilanów 01-08-2014 Szczegóły
734/IV/2018 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 23-08-2018 Szczegóły
735/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: Wykonanie 70 operatów szacunkowych określających wartość prawa własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej dla potrzeb ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w związku z ich zbyciem na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80 poz. 717 z późn. zm.) 09-04-2009 Szczegóły
735/III/2014 przeznaczenia do najmu na okres do lat 3 poza konkursem ofert lokali użytkowych w budynku przy ul. Kolegiackiej 3 w Dzielnicy Wilanów. 01-08-2014 Szczegóły
735/IV/2018 przyjęcia wstępnego projektu dzielnicowego załącznika Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2019 rok oraz prognozy budżetowej na lata 2020 – 2021 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych 31-08-2018 Szczegóły
736/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na: budowę przedszkola przy ul. Sytej 123 w Warszawie 09-04-2009 Szczegóły
736/III/2014 zmiany Uchwały nr 731/III/2014 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 01.08.2014 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2014 r. 06-08-2014 Szczegóły
736/IV/2018 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora w Szkole Podstawowej nr 169 im. Orła Białego w Warszawie, ul. Uprawna 9/17 31-08-2018 Szczegóły
737/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Zespół Szkół nr 79 przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie - przystosowanie obiektów szkoły na potrzeby klasy "0" 09-04-2009 Szczegóły
737/III/2014 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 06-08-2014 Szczegóły
737/IV/2018 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora w Szkole Podstawowej nr 169 im. Orła Białego w Warszawie, ul. Uprawna 9/17 31-08-2018 Szczegóły
738/II/09 powołania Zespołu ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2009 roku 15-04-2009 Szczegóły
738/III/2014 informacji o stanie zaciągniętych zobowiązań w zakresie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 12-08-2014 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe