Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
567/II/08 zawarcia z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. umowy na odprowadzanie ścieków z nieruchomości położonej przy ul. Lentza - ujęcie wody oligoceńskiej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku. 30-12-2008 Szczegóły
567/III/2013 rozpatrzenia wniosku o wynajęcie lokalu socjalnego 07-08-2013 Szczegóły
567/IV/2017 zmian osobowych w Zespole Konsultacyjnym ds. realizacji centrum lokalnego na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w ramach projektu Warszawskie Centra Lokalne 30-11-2017 Szczegóły
568/II/07 spisania aneksu nr 2 do umowy na sporządzenie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa przedszkola przy ul. Sytej 123" 11-12-2007 Szczegóły
568/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Instytutem Psychiatrii i Neurologii z siedzibą w Warszawie przy ul. Sobieskiego 9 na najem pomieszczenia znajdującego się przy ul. Goplańskiej 44 w Warszawie z przeznaczeniem na Punkt Informacyjno - Konsultacyjny Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 30-12-2008 Szczegóły
568/III/2013 rozpatrzenia wniosku o wynajęcie lokalu socjalnego 07-08-2013 Szczegóły
568/IV/2017 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2017 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 06-12-2017 Szczegóły
569/II/07 zawarcia umowy z firmą WODROG z siedzibą: 00-714 Warszawa ul. Czerniakowska 22 m 32 na naprawę ubytków nawierzchni asfaltowej pomiędzy budynkami zespołów garażowych przy ul. Kosiarzy w Warszawie 11-12-2007 Szczegóły
569/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umów na realizację zadań z zakresu II głównego kierunku działań Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na rok 2009 - pomoc psychologiczna i prawna. 30-12-2008 Szczegóły
569/III/2013 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2013 - 2042, w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 14-08-2013 Szczegóły
569/IV/2017 powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w latach 2018 – 2019 06-12-2017 Szczegóły
57/II/07 umorzenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 16-02-2007 Szczegóły
57/II/08 zawarcia umowy na aktualizację programu MIS Umowy firmy MIS S.A. 06-02-2008 Szczegóły
57/III/2011 podziału zadań pomiędzy Burmistrzem i Zastępcami Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 10-02-2011 Szczegóły
57/IV/2015 informacji o stanie zaciągniętych zobowiązań w zakresie wieloletnich przedsięwzięć majątkowych w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 09-04-2015 Szczegóły
57/V/2019 informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wg stanu na dzień 28.02.2019 r. 18-03-2019 Szczegóły
570/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów do postępowania na wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania pod nazwą: Wykonanie robót konserwacyjnych na Stacji Uzdatniania Wody na Zawadach polegających na wymianie mieszaczy wodno-powietrznych i złóż filtracyjnych oraz oczyszczeniu zbiorników wyrównawczych z osadów 11-12-2007 Szczegóły
570/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą "Leszek Wnuk" na realizację zadania polegającego na dowozie uczniów Szkoły Podstawowej nr 261 na zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w okresie od 5 stycznia do 15 maja 2009 roku do lokalizacji zastępczej do Szkoły Podstawowej nr 115 przy ul. Okrężnej 80. 30-12-2008 Szczegóły
570/III/2013 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2013 r. 21-08-2013 Szczegóły
570/IV/2017 informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wg stanu na dzień 30.11.2017 r. 12-12-2017 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe