Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
177/II/08 rozłożenia na raty należności z tytułu użytkowania wieczystego za lata 2006 - 2007 w kwocie 1.746,96 zł pani Ewie Mieszczańskiej oraz umorzenia odsetek od w/w zaległości w kwocie 291 zł 33 gr. 13-05-2008 Szczegóły
176/II/08 w sprawie propozycji zmiany w tabeli XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 rok w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 13-05-2008 Szczegóły
175/II/08 propozycji zmiany tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 rok w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 13-05-2008 Szczegóły
174/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na: "Przebudowę strychu i nadbudowę budynku Zespołu Szkół Nr 79 przy ul. Wiertniczej 26 w Dzielnicy Wilanów". 09-05-2008 Szczegóły
173/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia dokumentów przetargowych do postępowania dla zadania pod nazwą: "Remont ulic Orszady i Hlonda". 09-05-2008 Szczegóły
172/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: "Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy: Część II - obiekt Powsin V, Powsin VIII, Część II - obiekt Powsinek, Rów Natoliński". 09-05-2008 Szczegóły
171/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-015 Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5, na zaopatrzenie w wodę sieci wodociągowej Zawad i Kępy Zawadowskiej z urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu Dostawcy Usług, za pośrednictwem stojaka zlokalizowanego przy ulicy Tuzinowej na okres od dnia 15.05.2008r. do dnia 30.09.2008r. 07-05-2008 Szczegóły
170/II/08 oddania w dzierżawę na okres 6 miesięcy części nieruchomości gruntowej, położonej przy ulicy Rosochatej. 07-05-2008 Szczegóły
169/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na:"Pielęgnację i usuwanie drzew rosnących przy drogach gminnych i na terenach będących we władaniu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy". 07-05-2008 Szczegóły
168/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenie zaproszenia do negocjacji do postępowania na robotę budowlaną, której przedmiotem jest wykonanie robót uzupełniających do zadania pod nazwą:"Przebudowa istniejącego placu zabaw przy ulicy Gronowej - etap II i III": polegających na "Dostarczeniu wraz z montażem piłko-chwytów i palisady drzewnej na w/w placu zabaw". 07-05-2008 Szczegóły
167/II/08 rozłożenia na raty zaległości podatkowych wraz z odsetkami, oraz naliczenie 50% opłaty prolongacyjnej Pani Teresie Kretowicz. 07-05-2008 Szczegóły
166/II/08 propozycji zmiany tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 rok w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 07-05-2008 Szczegóły
165/II/08 przyjęcia informacji z wykonania budżetu m.st. Warszawy za I kwartał 2008 roku w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 07-05-2008 Szczegóły
164/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą STREFA SPORTU na organizację Finałów Dzielnicowych XLI Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w terminie od 29 kwietnia do 9 maja 2008 roku. 28-04-2008 Szczegóły
163/II/08 przeznaczenia do najmu garażu Nr 50 przy ul. Kosiarzy w Warszawie wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów oraz zawarcia kolejnej umowy najmu z Panem Zbigniewem Sobotką, dotychczasowym najemcą - na okres 3 lat. 25-04-2008 Szczegóły
162/II/08 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów na wykonanie opracowania w zakresie analizy wpływu natężenia ruchu dla ul. Nowokabackiej na odcinku od ul. Gąsek do ul. Relaksowej przy uwzględnieniu jezdni o dwóch i jednym pasie w ramach zadania:"Budowa ul. Nowokabackiej". 25-04-2008 Szczegóły
161/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na: Urządzanie i pielęgnację zieleni niskiej na terenach będących we władaniu Dzielnicy Wilanów. 25-04-2008 Szczegóły
160/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na opracowanie materiałów do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej dla ulicy: Rzodkiewki, ulicy oznaczonej symbolem L3 w mpzp rejonu osiedla Arbuzowa bis w ramach zadania pod nazwą: "Budowa dróg gminnych, w tym wykupy gruntów". 25-04-2008 Szczegóły
159/II/08 powołania komisji przetargowej o zamówienie z wolnej ręki dla podpisania umowy na roboty uzupełniające do umowy z dnia 16.08.2007r. Nr WIL/WIR/IR/I/68/88/341/37/2007 pod nazwą: "Przebudowa placu zabaw przy ul. Gronowej - Etap II i III". 23-04-2008 Szczegóły
158/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia dla zadania pod nazwą: " Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych zanjdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy: część I - Obiekt PowsinV, Obiekt PowsinVIII; część II - Obiekt Powsinek, Rów Natoliński". 23-04-2008 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe