Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
737/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Zespół Szkół nr 79 przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie - przystosowanie obiektów szkoły na potrzeby klasy "0" 09-04-2009 Szczegóły
736/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na: budowę przedszkola przy ul. Sytej 123 w Warszawie 09-04-2009 Szczegóły
735/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: Wykonanie 70 operatów szacunkowych określających wartość prawa własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej dla potrzeb ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w związku z ich zbyciem na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80 poz. 717 z późn. zm.) 09-04-2009 Szczegóły
734/II/09 udostępnienia gruntu będącego we władaniu m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie przy ul. Wiertniczej 08-04-2009 Szczegóły
733/II/09 udostępnienia gruntu będącego we władaniu m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie w rejonie ul. Zapłocie 08-04-2009 Szczegóły
732/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą WoDa PROJEKT Wojciech Żebrowski, ul. Turkusowa 33, 05-500 Piaseczno na wykonanie projektu połączenia przyłącza wodociągowego od magistarali wodociągowej w ul. Vogla do SUW Zawady z wewnętrzną instalacją wodociagową z uwzględnieniem zmian spowodowanych modernizacją Stacji Uzdatniania Wody na Zawadach 08-04-2009 Szczegóły
731/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na: Wykonanie robót drogowych wraz z przebudową oświetlenia w ramach zadania "Przebudowa ul. Biedronki odc. ul. Kolegiacka-ul. Łucznicza wraz z odwodnieniem 08-04-2009 Szczegóły
730/II/09 zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem Miasta Stołecznego Warszawy 08-04-2009 Szczegóły
729/II/09 zawarcia z firmą MELKON Fryderyka Grajner umowy na przeprowadzenie robót konserwacyjnych na urządzeniu melioracji wodnych podstawowych zlokalizowanym na terenie Dzielnicy Wilanów i Mokotów w Warszawie: Kanał "W" na długości 1320 m z terminem realizacji do dnia 31.10.2009r. na kwotę 20 210,92 zł brutto 08-04-2009 Szczegóły
728/II/09 wprowadzenia zmiany treści § 2 ust. 1. Uchwały Nr 700/II/09 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 19 marca 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane dla Z.S. nr 79 przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie-przystosowanie obiektów szkoły na potrzeby klasy "O", w zakresie ustalenia szacunkowej wartości zamówienia 08-04-2009 Szczegóły
727/II/09 zawarcia umowy na wykonanie i montaż lady do szatni przebudowanego basenu w Z.Sz. nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30 w ramach pierwszego wyposażenia obiektu dla zadania "ZSS nr 2 ul. Gubinowska 28/30-modernizacja basenu, zaplecza hali sportowej i instalacji c.o." 08-04-2009 Szczegóły
726/II/09 wyrażenia zgody na organizację plenerów malarskich dla Seniorów na terenie Parku przy Muzeum Pałacu w Wilanowie oraz zawarcie stosownych umów 08-04-2009 Szczegóły
725/II/09 wyrażenia zgody na wydatkowanie środków na sędziowanie organizowanych na terenie Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30 Finałów Dzielnicowych w Dzielnicy Wilanów w ramach XLII Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w: mini piłce nożnej chłopców i dziewcząt w kategorii szkół podstawowych 08-04-2009 Szczegóły
724/II/09 podpisania umowy na dostawę wraz z montażem wykładziny dywanowej w pokojach nr 202, 209, 210, 211, 301, 302, 307, 313, 314 oraz wykładziny PCV w pokoju 121 w budynku Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. St. Kostki Potockiego 11 08-04-2009 Szczegóły
723/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia zaproszenia do negocjacji do postępowania na usługę, której przedmiotem jest: Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu m.st. Warszawy Dzielnica Wilanów w okresie do 31 grudnia 2009r. 08-04-2009 Szczegóły
722/II/09 ustalenia innego, niż ustawowy, terminu wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na rok 2009 08-04-2009 Szczegóły
721/II/09 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 08-04-2009 Szczegóły
720/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej dla fragmentów: Część I: ulicy Uprawnej w ramach zadania pn.:"Budowa ulic gminnych w tym wykupy gruntów" Część II: -ulicy Rotmistrzowskiej w ramach zadania pn.:"Budowa ulic gminnych w tym wykupy gruntów" 01-04-2009 Szczegóły
719/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: Utrzymanie placów zabaw będących we władaniu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w okresie od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2009r. 01-04-2009 Szczegóły
718/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy na realizację zadań z zakresu II głównego kierunku działań Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na rok 2009-pomoc psychologiczna i prawna 01-04-2009 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe