Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
798/II/09 zawarcia umowy na wydrukowanie 5 kompletów projektu budowlanego budowy pływalni, hali sportowej z parkingiem podziemnym przy Zespole Szkół nr 79 ul. Wiertnicza 26 oraz sporządzenie projektowej charakterystyki energetycznej obiektu w ramach zadania "ZS nr 26-budowa obiektów: pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym" 08-05-2009 Szczegóły
797/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: Urządzanie i pielęgnacja zieleni niskiej na terenach będących we władaniu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w okresie od daty podpisania umowy do dnia 15.12.2010r. 08-05-2009 Szczegóły
796/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Roboty budowlane dotyczące modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30 w Warszawie 08-05-2009 Szczegóły
795/II/09 wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2009 roku 08-05-2009 Szczegóły
794/II/09 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie oświaty i wychowania w Dzielnicy Wilanów w 2009r. 08-05-2009 Szczegóły
793/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na: Dowóz uczniów Szkoły Podstawowej nr 261 im. Stanisława Kostki Potockiego na zajęcia dydaktyczno-wychowawcze do lokalizacji zastępczej do Szkoły Podstawowej nr 115 przy ul. Okrężnej 80, w związku z nadbudową budynku przy ul. Wiertniczej 26 08-05-2009 Szczegóły
792/II/09 podpisania umowy na wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej i pomiarów: 1. ochrony przeciwporażeniowej w wypustach gniazdowych oraz oświetleniowych, 2. wyłączników różnicowoprądowych, 3. rezystancji, 4. izolacji, 5. uziemnienia instalacji odgromowej i jej sprawdzenia w budynku Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. St. Kostki Potockiego 11 08-05-2009 Szczegóły
791/II/09 udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości dla użytkowników wieczystych, którzy złozyli wniosek o udzielenie takiej bonifikaty 08-05-2009 Szczegóły
790/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z adwokatem Leszkiem Zgutka, prowadzącym Kancelarię Adwokacką w celu wykonania czynności polegającej na sporządzeniu w imieniu m.st. Warszawy pozwu i zastępstwie procesowym na rzecz m.st. Warszawy przed sądem pierwszej instancji 06-05-2009 Szczegóły
789/II/09 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na wykonanie budowy kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012" przy ul. Sytej 123 w Warszawie 06-05-2009 Szczegóły
788/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Panem Tadeuszem Zieńkowskim, prowadzącym firmę "MAESTRO-BUD", na nadzór inwestorski w zakresie branży sanitarnej przy budowie przedszkola ul. Syta nr 123 06-05-2009 Szczegóły
787/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy: Część I - Obiekt Powsin V, Obiekt Powsin VIII, Część II - Obiekt Powsinek, Rów Natoliński 06-05-2009 Szczegóły
786/II/09 wyrażenia zgody na wydatkowanie środków na sędziowanie organizowanych na terenie Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30 Finałów Dzielnicowych w Dzielnicy Wilanów w ramach XLII Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w: lekkiej atletyce w kategorii gimnazjów, czwórboju lekkoatletycznym w kategorii szkół podstawowych oraz w dwuboju nowoczesnym w kategorii gimnazjów w dniach 11-13 maja 2009 roku 06-05-2009 Szczegóły
785/II/09 udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości dla użytkowników wieczystych, którzy złożyli wniosek o udzielenie takiej bonifikaty 06-05-2009 Szczegóły
784/II/09 określenia obowiązującej wysokości opłaty rocznej na 2010r. - z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie Dzielnicy Wilanów przy ul. Królowej Marysieńki 29C 06-05-2009 Szczegóły
783/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania dla zadania pod nazwą: Zespół Szkół nr 79 przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie-przystosowanie obiektów szkoły na potrzeby klasy "O" 05-05-2009 Szczegóły
782/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na: Wykonanie 70 operatów szacunkowych określających wartość prawa własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej dla potrzeb ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w związku z ich zbyciem na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2003r. nr 80 poz. 717 z późn.zm.). 05-05-2009 Szczegóły
781/II/09 udostępnienia gruntu będącego we władaniu m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie przy ul. Koralowej 05-05-2009 Szczegóły
780/II/09 przyjęcia wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury nadzorowanych przez Dzielnicę Wilanów za I kwartał 2009 roku 05-05-2009 Szczegóły
779/II/09 zawarcia aneksu do umowy nr WIL/WOD/B/IX/1/1/1/09/68 z dn. 02 lutego 2009r. 29-04-2009 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe