Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
746/II/09 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dodatkowe roboty budowlane w ramach zadania "Przebudowa budynku przy ul. Przyczółkowej 27a" 20-04-2009 Szczegóły
745/II/09 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na roboty uzupełniające w ramach zadania "Przebudowa budynku przy ul. Przyczółkowej 27a" 20-04-2009 Szczegóły
744/II/09 wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Panem Maciejem Błaszczyszynem, na nadzór autorski w branży architektonicznej, przebudowy budynku przy ul. Przyczółkowej 27a w Warszawie 20-04-2009 Szczegóły
743/II/09 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane dla zadania pod nazwą: "Z.S.nr 2 ul. Gubinowska 28/30 - modernizacja basenu, zaplecza sportowego i instalacji c.o." na wykonanie robót budowlanych dotyczących modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30 w Warszawie 20-04-2009 Szczegóły
742/II/09 umorzenia zaległości podatkowych za 2008 rok i I ratę 2009 roku wraz z odsetkami Pani Ewelinie Derda 20-04-2009 Szczegóły
741/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Kancelarią Zgutka, Falkiewicz adwokaci i radcowie prawni Spółka partnerska w celu wykonania czynności polegającej na sporządzeniu w imieniu m.st. Warszawy apelacji do Sądu Okręgowego w Warszawie oraz do reprezentowania m.st. Warszawy w postępowaniu przed tym Sądem 17-04-2009 Szczegóły
740/II/09 zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji umożliwiającej otrzymanie zaleceń konserwatorskich dla zadania "Przebudowa miejsca pamięci w Powsinie pn. kwatera na cmentarzu upamiętniająca zołnierzy Wojska polskiego poległych w walce w okupantem hitlerowskim w 1939r." 15-04-2009 Szczegóły
739/II/09 wyrażenia zgody na organizację kursów komputerowych dla Seniorów oraz zawarcie stosownych umów 15-04-2009 Szczegóły
738/II/09 powołania Zespołu ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2009 roku 15-04-2009 Szczegóły
737/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Zespół Szkół nr 79 przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie - przystosowanie obiektów szkoły na potrzeby klasy "0" 09-04-2009 Szczegóły
736/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na: budowę przedszkola przy ul. Sytej 123 w Warszawie 09-04-2009 Szczegóły
735/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: Wykonanie 70 operatów szacunkowych określających wartość prawa własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej dla potrzeb ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w związku z ich zbyciem na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80 poz. 717 z późn. zm.) 09-04-2009 Szczegóły
734/II/09 udostępnienia gruntu będącego we władaniu m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie przy ul. Wiertniczej 08-04-2009 Szczegóły
733/II/09 udostępnienia gruntu będącego we władaniu m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie w rejonie ul. Zapłocie 08-04-2009 Szczegóły
732/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą WoDa PROJEKT Wojciech Żebrowski, ul. Turkusowa 33, 05-500 Piaseczno na wykonanie projektu połączenia przyłącza wodociągowego od magistarali wodociągowej w ul. Vogla do SUW Zawady z wewnętrzną instalacją wodociagową z uwzględnieniem zmian spowodowanych modernizacją Stacji Uzdatniania Wody na Zawadach 08-04-2009 Szczegóły
731/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na: Wykonanie robót drogowych wraz z przebudową oświetlenia w ramach zadania "Przebudowa ul. Biedronki odc. ul. Kolegiacka-ul. Łucznicza wraz z odwodnieniem 08-04-2009 Szczegóły
730/II/09 zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem Miasta Stołecznego Warszawy 08-04-2009 Szczegóły
729/II/09 zawarcia z firmą MELKON Fryderyka Grajner umowy na przeprowadzenie robót konserwacyjnych na urządzeniu melioracji wodnych podstawowych zlokalizowanym na terenie Dzielnicy Wilanów i Mokotów w Warszawie: Kanał "W" na długości 1320 m z terminem realizacji do dnia 31.10.2009r. na kwotę 20 210,92 zł brutto 08-04-2009 Szczegóły
728/II/09 wprowadzenia zmiany treści § 2 ust. 1. Uchwały Nr 700/II/09 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 19 marca 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane dla Z.S. nr 79 przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie-przystosowanie obiektów szkoły na potrzeby klasy "O", w zakresie ustalenia szacunkowej wartości zamówienia 08-04-2009 Szczegóły
727/II/09 zawarcia umowy na wykonanie i montaż lady do szatni przebudowanego basenu w Z.Sz. nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30 w ramach pierwszego wyposażenia obiektu dla zadania "ZSS nr 2 ul. Gubinowska 28/30-modernizacja basenu, zaplecza hali sportowej i instalacji c.o." 08-04-2009 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe