Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1030/II/09 naliczenia opłat za umieszczenie urządzeń technicznych na nieruchomościach stanowiących własność m.st. Warszawy, przy ul. Rycerstwa Polskiego i Al. Wilanowskiej 22-10-2009 Szczegóły
1029/II/09 udostępnienia gruntu będącego własnością m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie przy ul. Arbuzowej 22-10-2009 Szczegóły
1028/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze Zbigniewem Jasińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Artystyczno-Promocyjna "ARTPROM" na organizację koncertu z udziałem Zbigniewa Wodeckiego 19-10-2009 Szczegóły
1027/II/09 wyrażenia zgody na złożenie w imieniu Miasta Stołecznego Warszawy pozwu do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa o zasądzenie od "AQUA-INVEST" Sp. z o.o. zapłaty z tytułu kary umownej w związku z niewykonaniem w ustalonym terminie umowy nr WIL/WIR/I/61/51/193/21/2007 z dnia 11.05.2007r. z aneksami Nr 1 i Nr 2 16-10-2009 Szczegóły
1026/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na dostawę w ramach zadania pod nazwą: Zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia w zakresie mebli biurowych dla placówek przy ul. Przyczółkowej 27a w Warszawie dla zadania pn.:"Przebudowa budynku przy ul. Przyczółkowej 27a" 16-10-2009 Szczegóły
1025/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Tadeuszem Staniszewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ORGANIZACJA IMPREZ na przeprowadzenie finału dzielnicowego programu "OD ZABAWY DO SPORTU" na terenie Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30 w dniu 13 listopada 2009 roku 16-10-2009 Szczegóły
1024/II/09 rozpatrzenia wniosku o wynajęcie lokalu na czas nieoznaczony 14-10-2009 Szczegóły
1023/II/09 rozpatrzenia wniosku o wynajęcie lokalu na czas nieoznaczony 14-10-2009 Szczegóły
1022/II/09 rozpatrzenia wniosku o zamianę zajmowanej części lokalu na inny samodzielny lokal z zasobów m.st. Warszawy 14-10-2009 Szczegóły
1021/II/09 wyrażenia zgody na podpisanie umowy z "Autorską Pracownią Architektury CAD Sp. z o.o." na pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie przebudowy ulicy St. Kostki Potockiego wraz z przyległymi parkingami i budową toalety publicznej 14-10-2009 Szczegóły
1020/II/09 zawarcia z firmą Aag-Bud Sp. z o.o. umowy na konserwację barierki zabezpieczającej, zlokalizowanej wzdłuż rowu melioracyjnego nr V na odcinku od ul. Łukasza Drewny do ul. Andrutowej w Warszawie, na kwotę 9 760,00 zł brutto, z terminem realizacji-5 tygodni od daty podpisania umowy 14-10-2009 Szczegóły
1019/II/09 wyrażenia zgody właścicielskiej w trybie art. 83 ustawy z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn.zm.)- na wycinkę drzew usytuowanych na dz. ew. nr 27/2 i 29/2 z obrębu 1-10-15 14-10-2009 Szczegóły
1018/II/09 udostępnienia gruntu będącego we władaniu m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie przy ul. Biwakowej 14-10-2009 Szczegóły
1017/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na usługę dotyczącą: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pod nazwą: "Przebudowa nawierzchni ulicy Rumianej (na odcinku od ul. Obornickiej do ul. Kosiarzy) oraz ulicy Urodzajnej wraz z budową odwodnienia" 14-10-2009 Szczegóły
1016/II/09 przyznania dodatkowych środków w planie wydatków majątkowych na rok 2010 na budowę drugiego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy kompleksu boisk sportowych w ramach realizacji programu "Moje Boisko-Orlik 2012" 14-10-2009 Szczegóły
1015/II/09 przyjęcia autopoprawki jednolitego projektu zmian w tabeli XV/2 załącznika Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2009r. 14-10-2009 Szczegóły
1014/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą:budowa placu zabaw na potrzeby klasy "O" przy Z.Sz. nr 79 ul. Wiertniczej w Warszawie 09-10-2009 Szczegóły
1013/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umów na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy Wilanów w okresie od października 2009r. do grudnia 2009r. 08-10-2009 Szczegóły
1012/II/09 udostępnienia gruntu będącego we władaniu m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie w rejonie ul. Bruzdowej 08-10-2009 Szczegóły
1011/II/09 udostępnienia gruntu będącego we władaniu m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie przy ul. Petyhorskiej 08-10-2009 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe