Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1042/II/09 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie usług uzupełniających dla zadania pod nazwą: "Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2009/2010 w Dzielnicy Wilanów w terminie od 09 listopada 2009r. do 09 lipca 2010r." 30-10-2009 Szczegóły
1041/II/09 wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: sprzątanie powierzchni zewnętrznych i biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. St. Kostki Potockiego 11 w okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r. 30-10-2009 Szczegóły
1040/II/09 przyjęcia informacji z wykonania budżetu m.st. Warszawy za III kwartały 2009 roku, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 30-10-2009 Szczegóły
1039/II/09 zawarcia z firmą LORMAX Małecki Bogdan umowy na wykonanie opaski podwójnej z kiszki faszynowej o śr 20 cm na długości 150 mb na rowie melioracyjnym nr V-16, wchodzącym w skład Obiektu Powsin V, zlokalizowanym przy ul. Potułkały w Warszawie, na kwotę 9 760,00 zł brutto, z terminem realizacji - 3 tygodnie od daty podpisania umowy 27-10-2009 Szczegóły
1038/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia zaproszenia do negocjacji do postępowania, na uzupełniające usługi dla zadania pod nazwą: "Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2009/2010 w Dzielnicy Wilanów w terminie od 9 listopada 2009r. do 9 lipca 2010r." 27-10-2009 Szczegóły
1037/II/09 powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia zamówienia uzupełniającego do umowy z dnia 8 czerwca 2009r. nr WIL/WOŚ/B/B/III/1/1/2/B/III/1/1/3/B/III/1/3/B/III/1/5/306/20/2009 pn. Utrzymanie czystości i porządku na terenach będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów- w terminie od daty podpisania umowy do dnia 31.03.2010r. 23-10-2009 Szczegóły
1036/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy Wilanów w okresie od października 2009r. do listopada 2009r. 23-10-2009 Szczegóły
1035/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umów na realizację programu z zakresu Profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy Wilanów w okresie od października 2009r. do grudnia 2009r. 23-10-2009 Szczegóły
1034/II/09 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 23-10-2009 Szczegóły
1033/II/09 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów w zakresie realizacji projektu "Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji społecznej osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Wilanów" 23-10-2009 Szczegóły
1032/II/09 zawarcia z firmą P.U. "Hetman" Sp. z o.o. umowy na odbiór i transport odpadów organicznych ulegających biodegradacji (kod odpadu 20 02 01) z terenu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy na kwotę nieprzekraczalną 2 700,00 zł brutto, z terminem realizacji do dnia 11.12.2009r. 22-10-2009 Szczegóły
1031/II/09 wyrażenia zgody na powołanie Komisji dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia uzupełniającego w ramach zamówienia publicznego na wykonanie usługi dla zadania pod nazwą: "Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2009/2010 w Dzielnicy Wilanów" 22-10-2009 Szczegóły
1030/II/09 naliczenia opłat za umieszczenie urządzeń technicznych na nieruchomościach stanowiących własność m.st. Warszawy, przy ul. Rycerstwa Polskiego i Al. Wilanowskiej 22-10-2009 Szczegóły
1029/II/09 udostępnienia gruntu będącego własnością m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie przy ul. Arbuzowej 22-10-2009 Szczegóły
1028/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze Zbigniewem Jasińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Artystyczno-Promocyjna "ARTPROM" na organizację koncertu z udziałem Zbigniewa Wodeckiego 19-10-2009 Szczegóły
1027/II/09 wyrażenia zgody na złożenie w imieniu Miasta Stołecznego Warszawy pozwu do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa o zasądzenie od "AQUA-INVEST" Sp. z o.o. zapłaty z tytułu kary umownej w związku z niewykonaniem w ustalonym terminie umowy nr WIL/WIR/I/61/51/193/21/2007 z dnia 11.05.2007r. z aneksami Nr 1 i Nr 2 16-10-2009 Szczegóły
1026/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na dostawę w ramach zadania pod nazwą: Zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia w zakresie mebli biurowych dla placówek przy ul. Przyczółkowej 27a w Warszawie dla zadania pn.:"Przebudowa budynku przy ul. Przyczółkowej 27a" 16-10-2009 Szczegóły
1025/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Tadeuszem Staniszewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ORGANIZACJA IMPREZ na przeprowadzenie finału dzielnicowego programu "OD ZABAWY DO SPORTU" na terenie Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30 w dniu 13 listopada 2009 roku 16-10-2009 Szczegóły
1024/II/09 rozpatrzenia wniosku o wynajęcie lokalu na czas nieoznaczony 14-10-2009 Szczegóły
1023/II/09 rozpatrzenia wniosku o wynajęcie lokalu na czas nieoznaczony 14-10-2009 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe