Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1275/II/10 zawarcia umowy z firmą WAKA-SERWIS Jerzy Hnatkowski na kontrolę i nadzór zgodnie z zaleceniami producentów kotłów gazowych i innych urządzeń wbudowanych w instalacje: gazową, odprowadzania spalin, obiegu kotłowego, centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego i centralnej ciepłej wody użytkowej znajdujących się w pomieszczeniu kotłowni użytkowego budynku komunalnego położonego przy ul. Przyczółkowej 27A w Dzielnicy Wilanów. 26-02-2010 Szczegóły
1274/II/10 udostępnienia gruntu będącego we władaniu m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie przy ul. Dobrodzieja 26-02-2010 Szczegóły
1273/II/10 powołania komisji przetargowej do prowadzenia postępowania dla zadania: wykonanie 35 operatów szacunkowych określających wartość prawa własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej dla potrzeb ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w związku z ich zbyciem na terenie Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy, zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80 poz. 717 z późn. zm.). 25-02-2010 Szczegóły
1272/II/10 skierowania pani Jadwigi Kruk do zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego na czas nieoznaczony 25-02-2010 Szczegóły
1271/II/10 skierowania pani Wioletty Pierzynowskiej do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony 25-02-2010 Szczegóły
1270/II/10 powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania pod nazwą: „Utrzymanie czystości i porządku na terenach będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów w okresie od daty podpisania umowy do dnia 31. 12. 2010 r.” 25-02-2010 Szczegóły
1269/II/10 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2010 roku. 25-02-2010 Szczegóły
1268/II/10 wyrażenia zgody na zawarcie umów na realizację w II semestrze roku szkolnego 2009/2010 programów z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy oraz zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży. 25-02-2010 Szczegóły
1267/II/10 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 25-02-2010 Szczegóły
1266/II/10 przyjęcia projektu zmian w tabelach XV/1, XV/2, XV/3 oraz WPI załącznika Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2010 r. 25-02-2010 Szczegóły
1265/II/10 zawarcia z Biblioteką Publiczną w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy aneksu do umowy użyczenia z dnia 01.09.2006r. dotyczącego zwiększenia powierzchni zajmowanego lokalu użytkowego w budynku przy ul. Radosnej 11 w Warszawie. 19-02-2010 Szczegóły
1264/II/10 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane dotyczące remontu i przebudowy pomieszczeń na potrzeby klasy „0” przy Sz.P. nr 169 ul. Uprawna 9/17 w Warszawie w ramach zadania „ Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych” 19-02-2010 Szczegóły
1263/II/10 zawarcia umowy na wykonanie czterech operatów szacunkowych w celu ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w związku z ich dokonanym i planowanym zbyciem na terenie Dzielnicy Wilanów 19-02-2010 Szczegóły
1262/II/10 rozłożenia na 6 rat lub częściowego umorzenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w kwocie …………………….. p. Grażynie Kaczprzak . 19-02-2010 Szczegóły
1261/II/10 rozłożenia na 10 rat lub częściowego umorzenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości ……………………... p. Katarzynie Kurek. 19-02-2010 Szczegóły
1260/II/10 odmowy rozłożenia na raty zaległości podatkowych z tytułu łącznego zobowiązania podatkowego za lata 2005-2009 Pani Hannie Materzyńskiej za nieruchomość położoną……………………… 19-02-2010 Szczegóły
1259/II/10 przekazania do realizacji listy osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy mieszkaniowej na 2010 r. 12-02-2010 Szczegóły
1258/II/10 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Panem Prof. Witoldem A. Wernerem, prowadzącym firmę ”DORADZTWO INWESTYCYJNE” na wykonanie „Oceny oddziaływania na nieruchomości sąsiednie przedsięwzięcia polegającego na budowie pływalni i hali sportowej przy Zespole Szkół nr 79 ul. Wiertnicza 26 w Warszawie”. 12-02-2010 Szczegóły
1257/II/10 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Kancelarią Zgutka, Zięcik, Falkiewicz – Adwokaci i Radcowie Prawni w sprawie przygotowywania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na Decyzję nr 67/10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29.01.2010 r. uchylającą pozwolenie na budowę nr 375/WIL/09 wydane dnia 06.08.2009 roku. 12-02-2010 Szczegóły
1256/II/10 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane dla zadania pod nazwą: utrzymanie, remont, konserwacja i naprawa dróg gminnych oraz dróg będących we władaniu m. st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów. 12-02-2010 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe