Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1163/II/10 wyrażenia zgody na zawarcie z Instytutem Psychiatrii i Neurologii z siedzibą w Warszawie przy ul. Sobieskiego 9 umowy najmu lokalu nr 15 znajdującego się przy ul. Goplańskiej 44 w Warszawie z przeznaczeniem na działalność Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 04-01-2010 Szczegóły
1162/II/09 zawarcia z p. Zofią Szarszewską, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „ZoSza”, umowy na prace związane z utrzymaniem czystości i porządku w będących w administrowaniu Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy ujęciach wody oligoceńskiej przy ul. Lentza i SUW przy ul. Królowej Marysieńki w okresie 01.01 - 31.12.2010 r. oraz wykonywaniem w ww. okresach bieżących napraw remontowych, na kwotę brutto 16 800,00 zł. 30-12-2009 Szczegóły
1161/II/09 umorzenia bądź rozłożenia na 40 rat należności z tytułu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w kwocie 4 020,00 zł. p. Antoniemu Szlasie. 30-12-2009 Szczegóły
1160/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej poboru opłaty targowej na terenie dzielnicy Wilanów w okresie od 02.01.2010 do 30.09.2010r z Panem Leszkiem Wojciechowskim……. 30-12-2009 Szczegóły
1159/II/09 zawarcia umowy z firmą PTK Centertel Sp. z o. o. na świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci komórkowej na potrzeby Urzędu Dzielnicy Wilanów w okresie od 1 do 31 stycznia 2010. 30-12-2009 Szczegóły
1158/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy nr WIL/WIR/I/WIL/I/1/6/25/180/2/2009/13 z firmą Vertikal na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej dla ulic: Biwakowej, Rzodkiewki oraz oznaczonej symbolem L3 w mpzp rejonu osiedla Arbuzowa bis –Rzodkiewki w ramach zadania pn.: „Budowa dróg gminnych w tym wykupy”. 28-12-2009 Szczegóły
1157/II/09 zawarcia umów: na konserwację dźwigu osobowego, platform dla niepełnosprawnych oraz na świadczenie usług telekomunikacyjnych na telefon alarmowy w dźwigu osobowym - w budynku przy ul. Przyczółkowej 27a w Warszawie na okres od 01.01.2010 do 31.12.2010. 28-12-2009 Szczegóły
1156/II/09 rozpatrzenia wniosku pani Ireny Krawczyk i pana Jerzego Krawczyka o wynajęcie lokalu na czas nieoznaczony. 21-12-2009 Szczegóły
1155/II/09 użyczenia budynku użytkowego przy ul. Przyczółkowej 27a w Warszawie wraz z przyległym do tego budynku terenem trzem jednostkom: Centrum Kultury Wilanów, Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy i Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wilanów oraz na zawarcie z tymi jednostkami umowy użyczenia. 21-12-2009 Szczegóły
1154/II/09 zawarcia umowy z firmą CHPM Centrum handlu Przemysłu Muzycznego Sp. z o.o. z siedzibą w 02-145 Warszawie, ul. Wirażowa 119 na dostawę nagłośnienia dla kompleksu sportowego zrealizowanego w ramach programu „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy ul. Sytej 123 w Warszawie, w ramach pierwszego wyposażenia obiektu. 21-12-2009 Szczegóły
1153/II/09 zawarcia umowy z firmą Studio Lights ul. Puławska 48 05 – 500 Piaseczno k/Warszawy na dostawę pierwszego wyposażenia w postaci nagłośnienia wewnętrznego do sali audiowizualnej w siedzibie Centrum Kultury Wilanów zlokalizowanej w budynku przy ul. Przyczółkowej 27a wraz z montażem. 21-12-2009 Szczegóły
1152/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na: Sprzątanie w Dzielnicy Wilanów budynków komunalnych i przyległych do nich terenów zewnętrznych od dnia 01.01.2010 do 31 grudnia 2010 r. 21-12-2009 Szczegóły
1151/II/09 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2009 rok – tabela XV/2 przyjętego Uchwałą nr XLV/1407/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2009 r. 21-12-2009 Szczegóły
1150/II/09 zawarcia umowy z firmą Image Recording Solutions Sp. z o.o. na dostawę pierwszego wyposażenia w postaci rzutnika multimedialnego oraz automatycznego ekranu ściennego do sali audiowizualnej w siedzibie Centrum Kultury Wilanów zlokalizowanej w budynku przy ul. Przyczółkowej 27a wraz z montażem. 18-12-2009 Szczegóły
1149/II/09 sprawie uznania dnia 27.07.2009r. za termin wykonania opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ul. Nowokabackiej, realizowanej na podstawie umowy nr WIL/WIR/I/ WIL/I/1/2/142/786/45/2008/78 przez firmę COPLAN Polska. 18-12-2009 Szczegóły
1148/II/09 przyjęcia projektu planu finansowego dochodów i wydatków na 2010 rok sporządzonego do projektu uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy na 2010 rok, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 18-12-2009 Szczegóły
1147/II/09 zakupu serwera Lenovo ThinkServer RD210 oraz dodatkowych akumulatorów - APC Smart-UPS RT 192V RM Battery Pack do zasilacza awaryjnego APC Smart – UPS RT 10 000 17-12-2009 Szczegóły
1146/II/09 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2009 rok – tabela XV/2 przyjętego Uchwałą nr XLV/1407/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2009 r. 17-12-2009 Szczegóły
1145/II/09 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie zamówienia uzupełniającego na: Ochronę osób i mienia w obiekcie administracyjnym Urzędu miasta stołecznego Warszawy w Dzielnicy Wilanów przy ul. St. Kostki Potockiego 11 w okresie 31.12.2009r. –31.01.2010 r. 17-12-2009 Szczegóły
1144/II/09 zawarcia umowy z Polcourt Spółką Akcyjną z siedzibą przy ul. Gen. Zajączka 11 lok. C7, 01-510 Warszawa na zakup i dostawę pierwszego wyposażenia budynku socjalno-szatniowego kompleksu sportowego zrealizowanego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” w Warszawie przy ul. Sytej 123. 14-12-2009 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe