Kanał Wyżej
Jak załatwić sprawę w Urzędzie?

Karty informacyjne
Procedury załatwiania spraw urzędowych określone zostały w ponad 250 kartach informacyjnych, dostępnych w serwisie Warszawa19115/Szukasz informacji? Każda karta zawiera informację dotyczącą tego jak załatwić jedną ze spraw urzędowych, w szczególności zaś możesz się z niej dowiedzieć:
jakie dokumenty są wymagane dla załatwienia danej sprawy, gdzie i w jaki sposób można złożyć lub odebrać dokumenty, czy trzeba będzie wnieść jakąś opłatę, jaki jest termin udzielenia odpowiedzi przez Urząd, na podstawie jakich przepisów prawa dana sprawa jest załatwiana.
Aby załatwić w Urzędzie daną sprawę:
wybierz na ww. stronie (Szukasz informacji? ) kategorię spraw urzędowych (np. sprawy obywatelskie) a następnie konkretną kartę informacyjną z tej kategorii (np. wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy) zapoznaj się z zawartą w karcie informacją o procedurze realizacji danej sprawy pobierz wymagane i załączone do karty dokumenty (np. formularz wniosku o wydanie dowodu osobistego) wydrukuj i wypełnij te dokumenty (dokumenty można również otrzymać i wypełnić w Urzędzie) złóż je w sposób i w formie, o której mowa w karcie (np. osobiście w Urzędzie) Jak załatwić sprawę on-line
Niektóre spośród spraw opisanych w ww. kartach informacyjnych możesz również załatwić za pośrednictwem Internetu.
W tym celu możesz skorzystać z:
Niektóre spośród spraw opisanych w ww. kartach informacyjnych możesz również załatwić za pośrednictwem Internetu.
W tym celu możesz skorzystać z:
przygotowanej przez Urząd m.st. Warszawy elektronicznej platformy obsługi mieszkańców i przedsiębiorców, czyli tzw. e-Urzędu, Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu m.st. Warszawy (ESP), Elektronicznej Skrzynki Podawczej Systemu Pojazd i Kierowca prowadzonej przez Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych (ESP PWPW) - dla spraw z zakresu dotyczącego wydawania prawa jazdy i rejestracji pojazdów, z portalu Miejskiego Centrum Kontaktu (Warszawa19115.pl). --> Elektronicznej platformy obsług mieszkańców i przedsiębiorców (e-Urząd)
Formularze na tej platformie znajdują się w dwóch elementach menu (kategoriach spraw) po lewej stronie i są oznaczone jako "Sprawy dla mieszkańców" oraz "Sprawy dla przedsiębiorców". Aby załatwić w Urzędzie sprawę za pośrednictwem e-Urzędu należy wybrać jedną z ww. kategorii spraw, a następnie formularz konkretnej sprawy.
Prawidłowo wypełniony formularz (wszystkie pola wymagane - czerwone obramowanie - uzupełnione poprawnie) można przesłać elektronicznie poprzez ePUAP (Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej) klikając znajdujący się w prawym górnym rogu formularza przycisk Wyślij do ePUAP.
Wymagane przy tym jest posiadanie:
konta użytkownika na ePUAP oraz posiadanie podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub posiadanie Profilu Zaufanego na ePUAP
Informacje dot. zakładania konta ePuap oraz potwierdzania profilu zaufanego dostępne są pod adresem: http://epuap.gov.pl
Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu m.st. Warszawy (ESP)
Funkcję Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu m.st. Warszawy pełni ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej)
Zgodnie z przepisami ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (z dnia 17 lutego 2005 r., Dz. U. z 2005 r. nr 64 poz. 565 ze zm.), rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (z dnia 29 września 2005 r., Dz. U. z 2005 r. nr 200 poz. 1651), oraz art. 63 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (z dnia 14 czerwca 1960 r., Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.).
Zatem, tak jak w przypadku złożenia pisma za pośrednictwem e-Urzędu, złożenie pisma do Urzędu poprzez ESP wymaga posiadania konta użytkownika na ePUAP, Profilu Zaufanego na ePUAP lub podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
formularz ogólny ESP m.st. Warszawy
Uwaga!
Przesłanie podania w formie elektronicznej bezpośrednio na adres e-mail Urzędu m.st. Warszawy bez korzystania z systemu ESP (z wyjątkiem skarg i wniosków oraz wniosków z zakresu udostępniania informacji publicznej) nie rodzi po stronie organu administracji obowiązku rozpatrywania go. Wynika to z art. 63 § 1 kpa, w którym nie wymieniono poczty elektronicznej wśród dopuszczalnych sposobów składania podań. W takim przypadku nadawca przesyłki nie otrzyma ponadto Urzędowego Poświadczenia Odbioru podania (UPO), a także nie będzie miał możliwości zdalnego śledzenia postępów załatwiania sprawy za pośrednictwem platformy ePUAP.
Formularza zgłoszenia awarii/interwencji za pośrednictwem Miejskiego Centrum Kontaktu (Warszawa 19115)
Portal warszawa19115.pl jest platformą umożliwiającą mieszkańcom szybki kontakt z Urzędem m.st. Warszawy w szczególności w sprawach wymagających interwencji służb miejskich oraz przekazywania uwag, opinii i wniosków dotyczących funkcjonowania Urzędu Miasta oraz jednostek podległych.
Wysłanie zgłoszenia następuje za pośrednictwem formularza „Chcesz zgłosić problem? ". Należy wybrać kategorię zgłoszenia (np. uszkodzenie, dewastacja), rodzaj sprawy (np. zdewastowany przystanek), a następnie wskazać adres miejsca zdarzenia (można to uczynić wprowadzając adres ręcznie w określonym polu formularza zgłoszenia bądź skorzystać z osadzonej w nim mapy poprzez wskazanie punktu).
Podanie danych kontaktowych w postaci numeru telefonu lub adresu e-mail i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest niezbędne aby być informowanym przez Urząd m.st. Warszawy o numerze i statusie sprawy. Zgoda wyrażana jest w formularzu zgłoszenia poprzez zaznaczenie opcji „Chcę być na bieżąco ze swoim zgłoszeniem" i potwierdzenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Wysłanie zgłoszenia następuje poprzez wciśnięcie przycisku Wyślij.
Uwaga!
Podanie w ww. formularzu danych identyfikujących osobę zgłaszającą w postaci: imienia, nazwiska, numeru telefonu komórkowego, adresu e-mail, miejsca i opisu zdarzenia, które ma być obiektem działań z udziałem służb miejskich jest dobrowolne, a ich brak nie wyklucza przyjęcia zgłoszenia lub przekazania przez użytkownika wniosków i opinii.
Formularza zgłoszenia petycji


<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Dostęp do informacji nie ogłoszonych w BIP
Ponowne wykorzystywanie
Formaty dokumentów elektronicznych przyjmowanych w Urzędzie m.st. Warszawy
Dokumenty
Jak załatwić sprawę w Urzędzie?

Wersja standardowa