Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Rekrutacja > Konkursy na stanowiska kierownicze w SPZOZ > Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej/Pielęgniarza Oddziałowego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wolskim

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej/Pielęgniarza Oddziałowego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wolskim

  Drukuj
 

Dyrekcja
Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowiska:

Pielęgniarki Oddziałowej/Pielęgniarza Oddziałowego
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Wymagania dotyczące kandydatów zgodnie z Rozporządzeniami Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896) oraz z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ( Dz. U. Nr182 ze zm.)

Pisemne oferty powinny zawierać:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, w tym dokument potwierdzający posiadanie prawa wykonywania zawodu,
 3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
 4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
 5. kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów,
 6. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego nas stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej/Pielęgniarza Oddziałowego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r. poz. 922).

Termin składania wymaganych dokumentów upływa w dniu 6 września 2018 r.

Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z podaniem: imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu kontaktowego, oraz adnotacji o treści „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej/Pielęgniarza Oddziałowego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie w następujący sposób:

 • pocztą na adres: Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie, ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa z dopiskiem "Pielęgniarki Oddziałowej/Pielęgniarza Oddziałowego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego", Dział Kadr i Płac
 • osobiście w Kancelarii Szpitala, pawilon nr 2, parter za potwierdzeniem doręczenia dokumentów.

Informujemy, że:

 • rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do 20 dni od dnia zakończenia zbierania ofert w siedzibie Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, ul. Nowy Świat 63,
 • materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala kandydaci otrzymają wraz z zawiadomieniem o terminie rozmów z kandydatami (statut, regulamin organizacyjny, bilans na 31.12.2017 r.),
 • o terminie rozstrzygnięcia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 
 
Wprowadził BZMW/mkantorska 28-08-2018
Aktualizujący bzmw/mkantorska 28-08-2018
Zatwierdzający bzmw/pchecinski 29-08-2018
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 29-08-2018
Liczba odwiedzin: 712

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe