Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Strategie, polityki, programy, plany > Strategie, polityki, programy, plany

Strategie, polityki, programy, plany

  Drukuj
 

NADRZĘDNE DOKUMENTY PROGRAMUJĄCE ROZWÓJ WARSZAWY                              

Nadrzędnymi dokumentami programującymi rozwój m.st. Warszawy są:

  1. Strategia rozwoju miasta "Strategia #Warszawa2030",
  2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
  3. Wieloletnia prognoza finansowa.

"Strategia Warszawa#2030" jest dokumentem ogólnym – definiuje wizję, cele strategiczne i operacyjne. Skupia się na osiągnięciu oczekiwanych rezultatów, ale nie wskazuje konkretnych sposobów ich osiągnięcia. Dlatego dla realizacji strategii kluczowe jest przeniesienie jej zapisów na aspekt przestrzenny oraz zapewnienie możliwości finansowania zapisanych w niej celów. Pierwsze zadanie realizuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Strategia realizowana jest w oparciu o możliwości finansowe określone w perspektywie długookresowej w wieloletniej prognozie finansowej oraz w perspektywie rocznej w budżecie m.st. Warszawy.

Podrzędnymi dokumentami programującymi rozwój Warszawy są polityki, programy wykonawcze do strategii oraz inne dokumenty programujące rozwój miasta.

Polityki to dokumenty kierunkowe stanowiące deklarację zasad i wartości oraz wyrażające sposób myślenia o danej dziedzinie czy aspekcie funkcjonowania miasta. Odnoszą się do sposobu działania oraz wskazują najważniejsze zagadnienia w danej dziedzinie.

Programy wykonawcze to dokumenty określające, w jaki sposób mają być realizowane cele operacyjne wskazane w "Strategii #Warszawa2030".

Inne dokumenty programujące rozwój miasta wynikają z obowiązujących przepisów prawa lub zobowiązań międzynarodowych. Przykładem jest strategia rozwiązywania problemów społecznych, która jest komplementarna do strategii rozwoju m.st. Warszawy.

Typy dokumentów programujących rozwój m.st. Warszawy oraz relacje między nimi określone są w Standardach dokumentów programujących rozwój, które zostały wprowadzone zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1868/2017 z 5.12.2017 r.

1. "Strategia #Warszawa2030"

2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy

Planistycznymi instrumentami wdrażania studium są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

3. Wieloletnia Prognoza Finansowa m.st. Warszawy

 

POLITYKI M.ST. WARSZAWY                                                                                     

Polityka cyfrowej transformacji m.st. Warszawy

Polityka kulturalna m.st. Warszawy - Warszawa wielu kultur

Polityka mieszkaniowa - Mieszkania2030

Polityka turystyczna m.st. Warszawy 

Strategia adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy do roku 2030 z perspektywą do roku 2050. Miejski Plan Adaptacji, stanowiąca politykę m.st. Warszawy w zakresie podejmowania działań zapobiegających i łagodzących negatywne skutki zmian klimatu

Więcej na temat polityk m.st. Warszawy na stronie internetowej.

 

PROGRAMY WYKONAWCZE DO "STRATEGII #WARSZAWA2030"                               

Program ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021-2024

Program wspólnota na lata 2021-2025

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy na lata 2021-2025, w tym Program mieszkaniowy m.st. Warszawy

Więcej na temat programów wykonawczych do "Strategii #Warszawa2030" na stronie internetowej.

 

INNE DOKUMNETY PROGRAMUJĄCE ROZWÓJ MIASTA                                               

Strategia rozwiązywania problemów społecznych 2030

Poza strategią rozwiązywania problemów społecznych w obszarze polityki społecznej obowiązują programy:

1. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2021 r.

2. Program Przeciwdziałania Narkomanii w m.st. Warszawie na lata 2019-2021

3. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w m.st. Warszawa

4. Program Przeciwdziałania Zakażeniom HIV w m.st. Warszawie na lata 2019-2021

5. Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2019-2021

6. Program Wspierania Rodzin w m.st. Warszawie na lata 2019-2021 

7. Warszawski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Obowiązujące programy w obszarze współpracy z organizacjami pozarządowymi: 

1. Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy na lata 2021-2025 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

2. Program współpracy m.st. Warszawy w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Obowiązujący program w obszarze bezpieczeństwa:

Program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli m.st. Warszawy na lata 2016-2021 "Bezpieczna Warszawa" 

 

POZOSTAŁE DOKUMENTY M.ST. WARSZAWY                                                             

Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne, w tym Zrównoważony Plan Rozwoju Transportu Publicznego Warszawy 

Plan zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla m.st. Warszawy z uwzględnieniem publicznego transportu zbiorowego organizowanego na podstawie porozumień z gminami 

Polityka Rozwoju Systemu Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Warszawie do 2025 roku 

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. na lata 2021-2028 dotyczącego miasta stołecznego Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków

 

 
 
Wprowadził Stakuń Katarzyna (BS) (Biuro Strategii i Analiz (BS)) 01-07-2021
Aktualizujący Stakuń Katarzyna (BS) (Biuro Strategii i Analiz (BS)) 22-10-2021
Zatwierdzający Nowicka Paulina (BS) (Biuro Strategii i Analiz (BS)) 22-10-2021
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 22-10-2021
Liczba odwiedzin: 1311
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe