Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Programy, strategie, plany > Programy, strategie, plany

Programy, strategie, plany

  Drukuj
 
Program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli m.st. Warszawy na lata 2016–2021 "Bezpieczna Warszawa"
Wieloletnia prognoza finansowa m.st. Warszawy na lata 2020-2050
Strategia rozwoju m.st. Warszawy do 2030 r.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy
Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne, w tym Zrównoważonego planu rozwoju transportu publicznego
Plan zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla m.st. Warszawy z uwzględnieniem publicznego transportu zbiorowego organizowanego na podstawie porozumień z gminami sąsiadującymi
Zarządzenie w sprawie tworzenia na terenie miasta stołecznego Warszawy dostępnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności i percepcji
Standardy projektowe i wykonawcze dla systemu rowerowego w m.st. Warszawie
Innowacyjna Warszawa 2020. Program wspierania przedsiębiorczości
Warszawska karta rodziny
  • program przyjęty uchwałą Rady m.st. Warszawy nr LXVI/1808/2013 z 3.10.2013 r. (ze zmianami)
Program rozwoju pieczy zastępczej w m.st. Warszawie na lata 2016-2018
Warszawa przyjazna seniorom na lata 2013–2020
  • program przyjęty uchwałą Rady m.st. Warszawy nr LXXII/1870/2013 z 5.12.2013 r. (ze zmianami)
Program wspierania rodziny w m.st. Warszawie na lata 2013-2015
  • program przyjęty uchwałą Rady m.st. Warszawy nr LXXI/1846/2013 z 21.11.2013 r.
Program wzmacniania wspólnoty lokalnej na lata 2015-2020
Program młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020
Społeczna strategia Warszawy - Strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2009-2020
Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w m.st. Warszawie na lata 2017-2020

Program "Rodzina" na lata 2010-2020
Warszawski program działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2010-2020
Program przeciwdziałania narkomanii na lata 2019-2021
Program przeciwdziałania zakażeniom HIV i działań na rzecz osób żyjących z HIV/AIDS na lata 2019-2021
Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych m.st. Warszawy w 2019 r.
Program Warszawska Karta Weterana
Plan działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla Warszawy w perspektywie do 2020 r.
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy
Polityka rozwoju systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Warszawie do 2025 r.
Polityka energetyczna m.st. Warszawy do 2020 r.
Program ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do 2023 r.
Program ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
  • program przyjęty uchwałą Rady m.st. Warszawy nr LXXII/1869/2013 z 5.12.2013 r.
  • aktualizacja: uchwała Rady m.st. Warszawy nr LXXIV/2099/2018 z 27.09.2018 r.
  • podstawa prawna: ustawa z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska
  • komórka merytoryczna: Biuro Ochrony Środowiska
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2020 roku
Strategia adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy do roku 2030 z perspektywą do roku 2050
Zintegrowany program rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy do 2022 roku
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy na lata 2018-2022
Polityka mieszkaniowa - Mieszkania 2030 dla m.st. Warszawy
Program promocji zdrowia "Warszawskie dni zdrowia" na 2020 rok
Warszawski program ochrony zdrowia psychicznego na lata 2018-2022
Program opieki zdrowotnej nad kombatantami na lata 2017-2019
Ocena sprawności i wydolności fizycznej oraz predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych przez dzieci i młodzież zamieszkałą w m.st. Warszawie na lata 2017-2019
Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020
Warszawski program edukacji kulturalnej 2015-2020
Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020. Założenia
Strategia rozwoju sportu w Warszawie do roku 2020
Program współpracy m.st. Warszawy w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020
Program rozwoju Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy do 2020 roku
  • program przyjęty uchwałą Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy nr 165/LII/2014 z 28.01.2014 r.
  • komórka merytoryczna: Burmistrz Dzielnicy Rembertów
 
 
Wprowadził Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 07-03-2011
Aktualizujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 30-09-2020
Zatwierdzający Antczak Robert (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 30-09-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 30-09-2020
Liczba odwiedzin: 179036
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe