Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Strategie, polityki, programy, plany > Strategie, polityki, programy, plany

Strategie, polityki, programy, plany

  Drukuj
 

DOKUMENTY PROGRAMUJĄCE ROZWÓJ WARSZAWY                                                  

Nadrzędnymi dokumentami programującymi rozwój m.st. Warszawy są:

 1. Strategia rozwoju miasta "Strategia #Warszawa2030",
 2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 3. Wieloletnia prognoza finansowa.

"Strategia #Warszawa2030" jest dokumentem ogólnym – definiuje wizję, cele strategiczne i operacyjne. Skupia się na osiągnięciu oczekiwanych rezultatów, ale nie wskazuje konkretnych sposobów ich osiągnięcia. Dlatego dla realizacji strategii kluczowe jest przeniesienie jej zapisów na aspekt przestrzenny oraz zapewnienie możliwości finansowania zapisanych w niej celów. Pierwsze zadanie realizuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Strategia realizowana jest w oparciu o możliwości finansowe określone w perspektywie długookresowej w wieloletniej prognozie finansowej oraz w perspektywie rocznej w budżecie m.st. Warszawy.

Podrzędnymi dokumentami programującymi rozwój Warszawy są polityki, programy wykonawcze do strategii oraz inne dokumenty programujące rozwój miasta.

Polityki to dokumenty kierunkowe stanowiące deklarację zasad i wartości oraz wyrażające sposób myślenia o danej dziedzinie czy aspekcie funkcjonowania miasta. Odnoszą się do sposobu działania oraz wskazują najważniejsze zagadnienia w danej dziedzinie.

Programy wykonawcze to dokumenty określające, w jaki sposób mają być realizowane cele operacyjne wskazane w "Strategii #Warszawa2030".

Inne dokumenty programujące rozwój miasta wynikają z obowiązujących przepisów prawa lub zobowiązań międzynarodowych. Przykładem jest strategia rozwiązywania problemów społecznych, która jest komplementarna do strategii rozwoju m.st. Warszawy.

Typy dokumentów programujących rozwój m.st. Warszawy oraz relacje między nimi określone są w Standardach dokumentów programujących rozwój, które zostały wprowadzone zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1868/2017 z 5.12.2017 r.

1. "Strategia #Warszawa2030"

2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy

Planistycznymi instrumentami wdrażania studium są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

3. Wieloletnia Prognoza Finansowa m.st. Warszawy

 

POLITYKI M.ST. WARSZAWY                                                                                     

Polityka cyfrowej transformacji m.st. Warszawy

Polityka kulturalna m.st. Warszawy - Warszawa wielu kultur

Polityka mieszkaniowa - Mieszkania2030

Polityka młodzieżowa m.st. Warszawy - Młoda Warszawa

Polityka różnorodności społecznej m.st. Warszawy

Polityka turystyczna m.st. Warszawy 

Strategia adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy do roku 2030 z perspektywą do roku 2050. Miejski Plan Adaptacji, stanowiąca politykę m.st. Warszawy w zakresie podejmowania działań zapobiegających i łagodzących negatywne skutki zmian klimatu

Więcej na temat polityk m.st. Warszawy na stronie internetowej.

 

PROGRAMY WYKONAWCZE DO "STRATEGII #WARSZAWA2030"                               

Program generujemy innowacje na lata 2021–2025 

Program ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021-2024

Program przedsiębiorcza Warszawa na lata 2021-2025

 • zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy nr 1945/2021 z 09.12.2021 r.
 • cel operacyjny strategii: 2.4. Działamy w warunkach przyjaznych dla rozwoju biznesu
 • komórka merytoryczna: Biuro Rozwoju Gospodarczego

Program przyciągamy talenty i liderów na lata 2021–2025

 • zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy nr 1946/2021 z 09.12.2021 r.
 • cel operacyjny strategii: 4.3. Przyciągamy talenty i liderów
 • komórka merytoryczna: Biuro Rozwoju Gospodarczego

Program sportowo blisko domu do 2025 roku

 • zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy nr 88/2022 z 27.01.2022 r.
 • cel operacyjny strategii: 2.2. Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu
 • komórka merytoryczna: Biuro Sportu i Rekreacji

Program kultura blisko domu do roku 2025

 • zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy nr 883/2022 z 24.05.2022 r.
 • cel operacyjny strategii: 2.2. Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu
 • komórka merytoryczna: Biuro Kultury

Program twórczy potencjał mieszkanek i mieszkańców Warszawy do roku 2025

 • zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy nr 1014/2022 z 09.06.2022 r.
 • cel operacyjny strategii: 4.1. Rozwijamy nasz twórczy potencjał 
 • komórka merytoryczna: Biuro Kultury

Program wspólnota na lata 2021-2025

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy na lata 2021-2025, w tym Program mieszkaniowy m.st. Warszawy

Więcej na temat programów wykonawczych do "Strategii #Warszawa2030" na stronie internetowej.

 

INNE DOKUMENTY PROGRAMUJĄCE ROZWÓJ MIASTA                                               

Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku

Strategia rozwiązywania problemów społecznych 2030

Poza strategią rozwiązywania problemów społecznych w obszarze polityki społecznej obowiązują programy:

1. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii m.st. Warszawy na lata 2022-2025

2. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w m.st. Warszawa na lata 2021-2025

3. Plan działań dotyczących przeciwdziałania zakażeniom HIV i działań na rzecz osób seropozytywnych na lata 2022-2024 w m.st. Warszawie

4. Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2019-2021

5. Program Wspierania Rodzin w m.st. Warszawie na lata 2019-2021 

6. Warszawski program działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami do 2027 roku

Obowiązujące programy w obszarze współpracy z organizacjami pozarządowymi: 

1. Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy na lata 2021-2025 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

2. Program współpracy m.st. Warszawy w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Obowiązujący program w obszarze bezpieczeństwa:

Program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli m.st. Warszawy pn. „Polityka bezpieczeństwa m.st. Warszawy”

 

POZOSTAŁE DOKUMENTY M.ST. WARSZAWY                                                             

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2022 roku  

Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne, w tym Zrównoważony Plan Rozwoju Transportu Publicznego Warszawy 

Plan zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla m.st. Warszawy z uwzględnieniem publicznego transportu zbiorowego organizowanego na podstawie porozumień z gminami 

Polityka Rozwoju Systemu Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Warszawie do 2025 roku 

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. na lata 2022-2030 dotyczącego miasta stołecznego Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków

 

 
 
Wprowadził Stakuń Katarzyna (MM) (Biuro Marketingu Miasta (MM)) 01-07-2021
Aktualizujący Ziębora Radoslaw (BS) (Biuro Strategii i Analiz (BS)) 03-10-2022
Zatwierdzający Małysz Izabela (BS) (Biuro Strategii i Analiz (BS)) 05-10-2022
Publikujący Świeca Jakub (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 05-10-2022
Liczba odwiedzin: 12766

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe