Kanał Wyżej
Informacje o postępowaniach

Architektura • Rejestr wniosków, decyzji i zgłoszeń w sprawach budowlanych
Rejestr http://wyszukiwarka.gunb.gov.pl ) udostępniany przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa).
Rejestr zawiera dane m.in. z obszaru m.st. Warszawy, dotyczące:
wniosków o pozwolenie na budowę, decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszeń budowy: wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub na działkach, na których zostały zaprojektowane, wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m², sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych.
Odnalezienie interesujących informacji jest możliwe za pomocą wyszukiwarki http://wyszukiwarka.gunb.gov.pl . Informacje o wyszukiwarce i zakresie publikowanych danych http://wyszukiwarka.gunb.gov.pl/o-wyszukiwarce/ ).
Dostępna jest również opcja wyszukiwania przy pomocy mapy - możliwe jest wyświetlenie wniosków, decyzji i zgłoszeń, które dotyczą wybranych na mapie działek (patrz http://wyszukiwarka.gunb.gov.pl/mapa/ )
• Rejestr zgłoszeń budowy
Rejestr dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy pod adresem /Menu_przedmiotowe/ogloszenia/zgloszenia_budowy/
Rejestr zawiera dane dotyczące wyłącznie zgłoszeń budowy z obszaru m.st. Warszawy:
wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub na działkach, na których zostały zaprojektowane, wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m², sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych.
Odnalezienie interesujących informacji jest możliwe z pomocą umieszczonej na stronie wyszukiwarki.
Rejestr jest publikowany w BIP na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. Nr 290 ze zm.).
• Ogłoszenia i informacje dotyczące postępowań administracyjnych z zakresu architektury i urbanistyki w BIP m.st. Warszawy
Lista ogłoszeń i informacji dostępna jest pod adresem /Menu_przedmiotowe/ogloszenia/architektura/
• Ogłoszenia i informacje dotyczące postępowań prowadzonych w trybie ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących
Ogłoszenia i informacje dostępne są pod adresem https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/inwestycje_mieszkaniowe/
• Serwis mapowy m.st. Warszawy
Serwis dostępny pod adresem http://www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa
Na mapie zaznaczone są lokalizacje, dla których wydano decyzje o pozwoleniu na budowę i decyzje o warunkach zabudowy z obszaru m.st. Warszawy.
Aby odszukać informacje w menu po lewej stronie zaznaczyć:
decyzje o pozwoleniu na budowę (wydane), decyzje o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (wydane).
Po najechaniu kursorem na konkretną działkę ewidencyjną pojawią się informacje o ewentualnie wydanych dla danej działki ww. decyzjach administracyjnych.
Ochrona środowiska • Dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Wykaz dostępny pod adresem http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam , w zakresie wynikającym z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w tym o:
wnioskach o wydanie zezwoleń i zezwoleniach na usunięcie drzew i krzewów oraz wydanych w tych sprawach decyzjach, wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wydanych w tych sprawach decyzjach, pozwoleniach wodnoprawnych zawartych w publicznie dostępnym wykazie danych, tzw. Ekoportalu, prowadzonym przez Ministerstwo Środowiska (ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa).
Wykaz zawiera dane m.in. z obszaru m.st. Warszawy. Odnalezienie informacji jest możliwe za pomocą wyszukiwarki (patrz http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam )
• Informacje dotyczące wszczętych i toczących się postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia oraz o wydanych decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach
Informacje dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy pod adresem: www.bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/biura_urzedu/OS/postepowania_decyzje/
• Informacje o wszczętych i toczących się postępowaniach o wydanie pozwolenia wodnoprawnego i w sprawach zatwierdzenia projektu robót geologicznych oraz o wydanych decyzjach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego i zatwierdzenia projektu robót geologicznych
Informacje dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy pod adresem: www.bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/biura_urzedu/OS/postepowania_decyzje/
Zabytki • Obwieszczenia i zawiadomienia dot. postępowań administracyjnych, które obejmują obszary i budynki zabytkowe
Lista obwieszczeń i zawiadomień dostępna jest pod adresem /Menu_przedmiotowe/ogloszenia/konserwacja_zabytkow<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Informacje o postępowaniach

Wersja standardowa