Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Rejestr umów > Rejestr umów

Rejestr umów

  Drukuj
 
 
LPData zawarcia umowyOkres obowiązywania umowyPodmiot zawierający umowęPodmiot, z którym zawarto umowęPrzedmiot umowyWspół- finansowanie ze środków UEKwota umowy brutto*
1.2017-07-112017-07-11
2017-07-12
REMBERTÓWOrange Promotion Agnieszka BabińskaDługopis Sheaffer 300Nie 241.08 zł
2.2017-07-102017-07-12
2017-10-11
REMBERTÓWPRO-ELEKTRO Instalacje ElektryczneRemont oświetlenia ul. RasztowskiejNie 27200.00 zł
3.2017-07-062017-07-06
2017-12-07
REMBERTÓWPaweł WądołkowskiPorady i Konsultacje Specjalisty terapii uzależnień w Punkcie Informacyjno-konsultacyjnymNie 6840.00 zł
4.2017-07-062017-07-06
2017-09-28
REMBERTÓWKancelaria AdwokackaPorady prawne w Punkcie Informacyjno-KonsultacyjnymNie 6720.00 zł
5.2017-07-052017-07-05
2017-08-30
REMBERTÓWAnna KucińskaPorady i konsultacje psychologiczne w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym Nie 3840.00 zł
6.2017-07-032017-07-03
2017-12-08
REMBERTÓWMagdalena Grelus -OchmanPorady i konsultacje psychologiczne w Punkcie Informacyjno-KonsultacyjnymNie 7920.00 zł
7.2017-06-302017-07-07
2017-09-29
REMBERTÓWZakład Usług Brukarskich „ADROG” Spółka Jawna Adam Dybcio – Eugenia DybcioRoboty remontowe polegające na usuwaniu barier architektonicznych na drogach w Dzielnicy RembertówNie 114999.10 zł
8.2017-06-292017-07-20
2017-10-13
REMBERTÓWPBD KOS-BUD KOSOWSKI SP.JAWNABudowa chodnika ulica TraczyNie 74196.06 zł
9.2017-06-292017-07-03
2017-08-14
REMBERTÓWINSTALACJE ELEKRTYCZNERoboty remontowe sal i łazienek w Przedszkolu nr 158 przy ul. Dwóch Mieczy 30/36Nie 97342.85 zł
10.2017-06-292017-07-03
2017-08-28
REMBERTÓWColbi Kotynia Sp.JRemont sanitariatów uczniowskich pierwszego piętra w budynku LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej 9Nie 99996.72 zł
11.2017-06-282017-07-10
2017-08-31
REMBERTÓWZakład Robót Sanitarnych AKSANBUDBudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej od granicy nieruchomości do budynku Domu Kultury 'Wygoda' przy ul. Koniecpolskiej 14 Nie 24690.41 zł
12.2017-06-212017-06-15
2017-08-15
REMBERTÓWUczniowski Klub Sportowy Feniks RembertówRealizacja zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia dot. przeciwdziałania alkoholizmowi pn' Kolonie z UKS Feniks Rembertów'Nie 10000.00 zł
13.2017-06-212017-07-01
2017-09-26
REMBERTÓWUczniowski Klub Judo AON WarszawaRealizacja zadnia publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia dot. przeciwdziałania alkoholizmowi pn 'Prozdrowotny czynny wypoczynek letni na obozie w Jastrowie na rzecz rozwoju fizycznego dzieci' Nie 10000.00 zł
14.2017-06-192017-06-21
2017-09-29
REMBERTÓWKRIS Krzysztof WolskiPrzedmiot zamówienia: Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy Termin wykonania zamówienia: rozpoczęcie 2 dni od daty podpisania umowy, zakończenie zgodnie z treścią oferty – nie później niż do 30.10.2017r. Zamówienie dotyczy: Remontów wybranych lokali mieszkalnych oraz części wspólnych budynków znajdujących się w zasobach komunalnych w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w zakres których wchodzi: 1. Remont pustostanów znajdujących się w zasobach budynków komunalnych Dzielnicy Rembertów 2. Przeprowadzenie remontów w wybranych lokalach mieszkalnych w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. W ramach remontów przewidziane jest wykonywanie robót malarskich, instalacyjnych, posadzkarskich, itp. Na potrzeby zobrazowania skali zamówienia sporządzono przedmiar robót zawierający rodzaj, zakres i opis robót wraz z określeniem jednostek obliczeniowych jak również podaniem ilości przewidywanych do wykonania prac. Zamawiający zastrzega, że ilości przedstawione w przedmiarze robót mają charakter orientacyjny, a sumaryczna wartość zamówienia wynikająca z przedmiaru robót nie stanowi ceny oferty, a służy tylko i wyłącznie do porównania złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Jednocześnie zamawiający informuje, iż umowa zostanie zawarta na wartość jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 199 645,06 zł brutto. Obowiązki wykonawcy: Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy, zgodnie z załączoną do materiałów przetargowych dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, w szczególności techniczno-budowlanymi , normami a także zaleceniami przedstawicieli Zamawiającego. 1. Wykonawca wydzieli bezpiecznie rejon prowadzonych robót od pozostałej części budynków nie objętej remontem 2. Wykonawca naprawi ewentualne szkody powstałe w czasie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie jego lub jego ewentualnych podwykonawców. 3. Wykonawca zapewni utrzymanie ogólnego porządku w rejonie prowadzonych robót poprzez: • ochronę mienia do czasu uzyskania protokołu odbioru wykonanych robót i przekazania wyremontowanego lokalu Zamawiającemu • zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego, • usuwanie awarii związanych z prowadzeniem robót, • wykonanie wymaganych przepisami bhp zabezpieczeń w rejonie prowadzonych robót. 4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu z protokołami odbioru wykonanych robót wszelkie dokumenty niezbędnymi do stwierdzenia prawidłowości wykonania robót. 5. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty na okres 36 miesięcy biegnący od daty odbioru końcowego robót. Klauzula społeczna: Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) polegającą na zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, przez wykonawcę, podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane. Realizacja zamówienia przez te osoby ma na celu podniesienie jakości i terminowości wykonania zamówienia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 2 osoby świadczące pracę związaną z wykonywaniem czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy z wyłączeniem kadry kierowniczej i pracowników administracji tj. dwóch brygadzistów do robót w branży: sanitarnej i elektrycznej. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już pracowników.Nie 199645.06 zł
15.2017-06-162017-06-16
2017-06-23
REMBERTÓWUsługi ogólnobudowlaneUsunięcie awarii dachu w komórkach lokatorskich w budynku komunalnym przy ul. Bocheńskiego 71 w Warszawie Nie 500.00 zł
16.2017-06-162017-06-16
2017-06-23
REMBERTÓWUsługi ogólnobudowlaneUsunięcie awarii dachu komórek lokatorskich w budynku komunalnym przy ul. Bocheńskiego 26 w Warszawie .Nie 900.00 zł
17.2017-06-132017-06-13
2017-06-23
REMBERTÓWUsługi ogólnobudowlaneUsunięcie awarii poprzez wykonanie nowego odwiertu wody wraz z podłączeniem lokali do nowej instalacji wraz z dezynfekcją instalacji wodnej w budynku komunalnym przy ul. Bocheńskiego 71 w Warszawie .Nie 4999.00 zł
18.2017-06-122017-06-12
2017-07-28
REMBERTÓWSTUDIO ARCHITEKTOpracowanie 'Programu Funkcjonalno Użytkowego budowy studni głębinowej oligoceńskiej w formule 'zaprojektuj i wybuduj'Nie 11685.00 zł
19.2017-06-082017-06-12
2017-09-11
REMBERTÓWPRO-ELEKTRO Instalacje ElektryczneRemont oświetlenia ulicy GiermkówNie 59400.00 zł
20.2017-06-082017-06-08
2017-09-04
REMBERTÓWMagdalena Krakowian-RzącaRealizacja programu z zakresu profilaktyki pn' Quo Vadis'Nie 7740.00 zł
Strona: pierwsza poprzednie 10 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »» następne 10 ostatnia 

*„Kwota umowy brutto” stanowi maksymalną kwotę przewidzianą na realizację umowy. W niektórych przypadkach może ona być różna od rzeczywiście wydatkowanych środków.
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt