Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Informacje dla deweloperów

Katalog wyżej: Ogłoszenia i informacje

Lista artykułów:


Dokumenty zawierające informacje na potrzeby przygotowania prospektu informacyjnego

Informacje zawarte w publicznie dostępnych dokumentach dotyczących przewidzianych inwestycji w promieniu 1 km od przedmiotowej nieruchomości, w szczególności o budowie lub rozbudowie dróg, budowie linii szynowych oraz przewidzianych korytarzach powietrznych, a także znanych innych inwestycjach komunalnych, w szczególności oczyszczalniach ścieków, spalarniach śmieci, wysypiskach, cmentarzach.

Informacje o inwestycjach komunalnych w układzie klasyfikacji budżetowej oraz charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań.

Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na danym obszarze - zobacz: decyzje o warunkach zabudowy, decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Polityka zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, określająca m.in. kierunki zmian w strukturze przestrzennej oraz przeznaczenia terenów m.st. Warszawy, kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego, obszary szczególnego zagrożenia powodzią, obszary na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW.

W dokumencie zawarte są informacje dotyczące planowanych inwestycji komunalnych.

  • Wieloletnia prognoza finansowa - uchwała nr XXXVIII/960/2016 Rady m.st. Warszawy z 15.12.2016 r. (zawiera informacje dotyczące planowanych inwestycji komunalnych w podziale na sfery i programy branżowe)

Trasy linii energetycznych, ciepłociągów, gazociągów, obiekty i inwestycje liniowe, plany rozwoju przedsiębiorstw energetycznych, inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne.

Informacje nt. zamierzeń inwestycyjnych i remontowych planowanych do realizacji na terenie m.st. Warszawy oraz sąsiadujących gmin i powiatów.Zestawienie inwestycji remontów planowanych przez właścicieli sieci podziemnych, instytucji miejskich zajmujących się transportem zbiorowym, zarządzaniem oraz tworzeniem infrastruktury komunikacyjnej.


Wprowadził Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2017-06-20
Aktualizujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2018-05-23
Zatwierdzający Antczak Robert (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2018-05-23
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2018-05-23
Wersja standardowa