Kanał Wyżej
Uchwała nr 2603/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z harmomoramu działań z Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2020 r.

Treść
Uchwała Nr  2603/2021
Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
z dnia 24 marca 2021 r.
 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji harmonogramu działań dla Dzielnicy Ochota w 2020 roku wynikających z Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie w m.st. Warszawie na lata 2017 – 2020
 
Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, 956), art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) oraz § 50 ust. 1 Statutu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, stanowiącego Załącznik nr 5 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 8814 i z 2019 r. poz. 13139) w związku z punktem 8 Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w m.st. Warszawie na lata 2017-2020, stanowiącego Załącznik do Uchwały                    Nr XXXVIII/981/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w m.st. Warszawie na lata 2017-2020, uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Zarząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy przyjmuje sprawozdanie z harmonogramu działań dla Dzielnicy Ochota w 2020 roku wynikających z Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w m.st. Warszawie na lata 2017 – 2020, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega przekazaniu do Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy.
 
§ 3. 1. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota.
2. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Członkowi Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy sprawującemu bezpośredni nadzór nad Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota.
 
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy.
 
§ 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki
Uchwała.doc
sprawozdanie z LPPWR za 2020.docx
uzasadnienie.doc


Data ogłoszenia
2021-03-24

Data wprowadzenia:  30-03-2021

<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Ogłoszenia i informacje [Ochota]

Wersja standardowa