Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Polityka społeczna > Ochota > Uchwała nr 2602/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z harmonogramu działań z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2020 r.

Uchwała nr 2602/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z harmonogramu działań z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2020 r.

  Drukuj
 

Uchwała Nr 2602/2021               

Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

z dnia 24 marca 2021 roku

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji harmonogramu działań dla Dzielnicy Ochota w 2020 roku wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota  w 2020 roku

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.[1])),  art. 11, ust. 2 pkt 3 i 7 ustawy z dnia 15 marca 2002 roku o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) oraz § 50 ust. 1 Statutu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, stanowiącego Załącznik nr 5 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 8814 z późn. zm.[2])) w związku Wymaganiami wobec harmonogramów realizacji zadań lokalnych, określonymi w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2020 r., stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr XXIII/658/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na rok 2020 uchwala, co następuje:

§ 1. Zarząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy przyjmuje sprawozdanie z realizacji harmonogramu działań dla Dzielnicy Ochota w 2020 r., wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy w Dzielnicy Ochota w 2020 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega przekazaniu do Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy.

§ 3. 1. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota.

2. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Członkowi Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy sprawującemu bezpośredni nadzór nad Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 [1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1818. 

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 13139.

Data ogłoszenia:
24-03-2021
Data wprowadzenia:  30-03-2021
 
 
Wprowadził Wysocka Magda (Dzielnica Ochota) 30-03-2021
Aktualizujący Wysocka Magda (Dzielnica Ochota) 09-04-2021
Zatwierdzający Jankowiak-Tiuryn Małgorzata (Dzielnica Ochota) 09-04-2021
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 09-04-2021
Liczba odwiedzin: 288
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe