Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Polityka społeczna > Ochota > Uchwała nr 1413/2020 Zarządu Dzielnicy Ochota mst. Warszawyw sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w roku 2

Uchwała nr 1413/2020 Zarządu Dzielnicy Ochota mst. Warszawyw sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w roku 2

  Drukuj
 

                                            UCHWAŁA NR 1413/2020

ZARZĄDU DZIELNICY OCHOTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia 22.04.2020 r.

 

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w roku 2020 pod nazwą Wyjazd profilaktyczny i/lub socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, będących kontynuacją całorocznej pracy w placówkach wsparcia dziennego w 2020 r.”

 

 

Na podst. art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.[1]) art. 18a ust. 1 pkt. 2,  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 688, z późn. zm.[2]) oraz § 27 uchwały Nr XLVI/1422/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (t.j. Dz. Urz. Woj. Maz. 2016 r., poz. 6725), uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Unieważnia się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym  w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w roku 2020 pod nazwą „Wyjazd profilaktyczny i/lub socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, będących kontynuacją całorocznej pracy w placówkach wsparcia dziennego w 2020 r.”, ogłoszony uchwałą nr 1297/2020 Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z dnia 27 lutego 2020 r .

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

 

§ 3.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy, na stronie internetowej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy www.ngo.um.warszawa.pl oraz w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815.

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1570 oraz z 2020 r. poz. 284.

Załączniki:

uchwała.docx

Data ogłoszenia:
22-04-2020
Data wprowadzenia:  24-04-2020
 
 
Wprowadził Wysocka Magda (Dzielnica Ochota) 24-04-2020
Aktualizujący Wysocka Magda (Dzielnica Ochota) 27-04-2020
Zatwierdzający Starzyński Mirosław (Dzielnica Ochota) 27-04-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 27-04-2020
Liczba odwiedzin: 120
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe