Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Polityka społeczna > Ochota > Uchwała Nr 1436/2020 Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w sorawi ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i pataologiom społecznym w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w roku 20

Uchwała Nr 1436/2020 Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w sorawi ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i pataologiom społecznym w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w roku 20

  Drukuj
 

UCHWAŁA NR 1436/2020

ZARZĄDU DZIELNICY OCHOTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia 6 maja 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
 w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w roku 2020 pod nazwą
Doposażenie placówek wsparcia dziennego oraz innych placówek, mieszczących się na terenach koncentracji problemów społecznych w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, świadczących usługi na rzecz dzieci i realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”.

 

 

Na podst. art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) art. 4 ust. 1 pkt 32, art. 11 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 13  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 688, z późn. zm.[1])) oraz § 27 uchwały Nr XLVI/1422/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (t.j. Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 6725), uchwala się, co następuje:

 

§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w roku 2020 pod nazwą „Doposażenie placówek wsparcia dziennego oraz innych placówek, mieszczących się na terenach koncentracji problemów społecznych w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, świadczących usługi na rzecz dzieci i realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”.

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 mieści się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w Programie współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Zlecenie realizacji zadania publicznego wymienionego w § 1 ust. 1 nastąpi w formie wspierania lub powierzenia wraz z udzieleniem dotacji.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

 

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy, na stronie internetowej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy www.ngo.um.warszawa.pl oraz w miejscu przeznaczonym na zamieszczenie ogłoszeń.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 [1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2019 r. poz. 1570 oraz z 2020 r. poz. 284.

Data ogłoszenia:
06-05-2020
Data wprowadzenia:  07-05-2020
 
 
Wprowadził Wysocka Magda (Dzielnica Ochota) 07-05-2020
Aktualizujący Wysocka Magda (Dzielnica Ochota) 07-05-2020
Zatwierdzający Starzyński Mirosław (Dzielnica Ochota) 07-05-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 07-05-2020
Liczba odwiedzin: 130
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe