Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Polityka społeczna > Ochota > UCHWAŁA NR 1938/2020ZARZĄDU DZIELNICY OCHOTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWYz dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie rekomendowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w latach 2020 - 2023

UCHWAŁA NR 1938/2020ZARZĄDU DZIELNICY OCHOTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWYz dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie rekomendowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w latach 2020 - 2023

  Drukuj
 

                                               UCHWAŁA NR  1938/2020

ZARZĄDU DZIELNICY OCHOTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 18 listopada 2020 r.

 

w sprawie rekomendowania ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie pomocy społecznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w latach 2020 - 2023   pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez prowadzenie magazynu rzeczowego   i żywnościowego działającego na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy,    w tym pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych na rzecz osób  w trudnej sytuacji życiowej”

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.     o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378), art. 15 ustawy   z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz § 27 uchwały Nr XLVI/1422/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia  18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 6725), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Rekomenduje się oferty złożone w ramach  otwartego konkursu ofert, ogłoszonego uchwałą nr 1869/2020 Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z dnia 14 października 2020 roku na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w  latach 2020 - 2023  pod nazwą: „Przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez prowadzenie magazynu rzeczowego     i żywnościowego działającego na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, w tym pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej”, zmienioną uchwałą Nr 1879/2020 Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z dnia   28 października 2020 r.

2. Wykaz ofert, które zostały rekomendowane wraz z nazwami oferentów oraz wysokością proponowanych dotacji stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Środki na dotacje, o których mowa w § 1, wynoszą:  

1)      w 2020 roku –   3.000,00 zł;

2)      w 2021 roku – 33.000,00  zł;

3)      w 2022 roku – 35.000,00  zł;

4)      w 2023 roku – 33.000,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

 

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy, na stronie internetowej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy www.ngo.um.warszawa.pl oraz w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data ogłoszenia:
18-11-2020
Data wprowadzenia:  18-11-2020
 
 
Wprowadził Ornoch Marek (Dzielnica Ochota) 18-11-2020
Aktualizujący Ornoch Marek (Dzielnica Ochota) 18-11-2020
Zatwierdzający Starzyński Mirosław (Dzielnica Ochota) 19-11-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 19-11-2020
Liczba odwiedzin: 282
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe