Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Polityka społeczna > Ochota > UCHWAŁA NR 1911/2020 ZARZĄDU DZIELNICY OCHOTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w zakresie działalności n

UCHWAŁA NR 1911/2020 ZARZĄDU DZIELNICY OCHOTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w zakresie działalności n

  Drukuj
 

UCHWAŁA NR 1911/2020

ZARZĄDU DZIELNICY OCHOTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 10 listopada 2020 r.

 

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację

zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w zakresie działalności na rzecz osób                  w wieku emerytalnym  oraz w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,                    w Dzielnicy Ochota   m.st. Warszawy w latach 2020 - 2023

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                       o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 15 ust. 2a, ust. 2b, ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz § 27 uchwały Nr XLVI/1422/2008  Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 6725), uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

1.      Powołuje się komisję konkursową do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych                            w zakresie:

1)      pomocy społecznej;

2)      działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

3)      działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

- w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w latach 2020 - 2023, zwaną dalej: „komisją”.

2.      W skład komisji wchodzą:

1)      Mirosław StarzyńskiPrzewodniczący komisji – przedstawiciel Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy;

2)      Irmina Justyna Wójcik – Członkini komisji – przedstawicielka Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy;

3)      Marek  b. Chodaczyński – Członek komisji – przedstawiciel  Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego;

4)      Dariusz Jarosiński – Członek komisji – przedstawiciel Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego.

 

§ 2.

Do zadań komisji należy wykonywanie czynności – określonych w Procedurze konkursowej dotyczącej przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla urzędów dzielnic m.st. Warszawy – w ramach otwartych konkursów ofert, przeprowadzanych w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, na realizację zadań publicznych: z zakresu pomocy społecznej, z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w latach  2020 – 2023, a w szczególności opiniowanie ofert złożonych w tych konkursach.

 

§ 3.

W razie nieobecności Przewodniczącego komisji zastępuje go osoba wskazana w § 1 ust. 2 pkt 2.

 

§ 4.

1.      Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota.

2.      Nadzór nad prawidłowym wykonaniem uchwały powierza się Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy sprawującemu bezpośredni nadzór nad działalnością Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota.

 

§ 5.

1.      Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji  Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy, na stronie internetowej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy www.ngo.um.warszawa.pl oraz w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

2.      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Data ogłoszenia:
10-11-2020
Data wprowadzenia:  10-11-2020
 
 
Wprowadził Ornoch Marek (Dzielnica Ochota) 10-11-2020
Aktualizujący Ornoch Marek (Dzielnica Ochota) 10-11-2020
Zatwierdzający Starzyński Mirosław (Dzielnica Ochota) 10-11-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 10-11-2020
Liczba odwiedzin: 288
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe