Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Polityka społeczna > Ochota > UCHWAŁA NR 1876/2020 ZARZĄDU DZIELNICY OCHOTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 października 2020 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w Dzieln

UCHWAŁA NR 1876/2020 ZARZĄDU DZIELNICY OCHOTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 października 2020 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w Dzieln

  Drukuj
 

                                     UCHWAŁA NR 1876/2020

ZARZĄDU DZIELNICY OCHOTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 21 października 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie
działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w Dzielnicy Ochota  m.st. Warszawy w latach 2020 - 2023 pod nazwą „Prowadzenie Klubu  Seniora   dla mieszkańców Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy”

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 4 ust. 1 pkt. 10, art. 11 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz § 27 uchwały Nr XLVI/1422/2008    Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r.
w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań
i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. 2016 r., poz. 6725), uchwala się,
co następuje:

 

§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy                              w latach 2020 - 2023 pod nazwą „Prowadzenie Klubu  Seniora dla mieszkańców                         Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 mieści się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w § 4 ust. 1 programu współpracy m.st. Warszawy                                        w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa                                      w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                                     i o wolontariacie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXVII/1166/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia  24  września 2020 r.

3. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Zlecenie realizacji zadania publicznego wymienionego w § 1 ust. 1 nastąpi
w formie wspierania lub powierzania wraz z udzieleniem dotacji.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

 

§ 4.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy, na stronie internetowej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy www.ngo.um.warszawa.pl oraz w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 


 

Data ogłoszenia:
21-10-2020
Data wprowadzenia:  21-10-2020
 
 
Wprowadził Ornoch Marek (Dzielnica Ochota) 21-10-2020
Aktualizujący Ornoch Marek (Dzielnica Ochota) 21-10-2020
Zatwierdzający Starzyński Mirosław (Dzielnica Ochota) 21-10-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 21-10-2020
Liczba odwiedzin: 472
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe