Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Plany zagospodarowania przestrzennego

Katalog wyżej: Ogłoszenia i informacje

Lista artykułów:


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Ochota Centrum w okolicy pętli tramwajowej Banacha (Ochota) - przystąpienie do sporządzania

OGŁOSZENIE
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Ochota Centrum w okolicach pętli tramwajowej Banacha

Treść

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę m. st. Warszawy Uchwały Nr XII/230/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Ochota Centrum w okolicach pętli tramwajowej Banacha, obejmującego obszar:

- od północy: północna linia rozgraniczająca ul. Stefana Banacha 2KDG od wschodniej linii rozgraniczającej ul. Grójeckiej (3KDG) do zachodniej linii rozgraniczającej Alei Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury (1KDGP) zgodnie z liniami rozgraniczającymi ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu Ochota Centrum uchwalonego uchwałą nr LXVI/2058/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 5.1 1.2009 r.

- od wschodu: zachodnia linia rozgraniczająca Alei Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury ( 1 KDGP) na odcinku od południowej linii rozgraniczającej terenu B2.1 U-N do północnej linii rozgraniczającej terenu A1.1O U-Z/U-N zgodnie z liniami rozgraniczającymi ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu Ochota Centrum uchwalonego uchwałą nr LXVI/2058/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 5.1 1.2009 r.

- od południa: południowa linia rozgraniczająca ul. Stefana Banacha 2KDG na odcinku od zachodniej linii rozgraniczającej Alei Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury (1KDGP) do wschodniej linii rozgraniczającej terenu A1.2 U-H/B i jej przedłużenie do południowej linii rozgraniczającej terenu A1.27KDw, południowa linia rozgraniczająca terenu A1.27KDw, wschodnia linia rozgraniczająca ul. Adolfa Pawińskiego (1KDZ) na odcinku od południowej linii rozgraniczającej terenu A 1.27KDw do południowej linii rozgraniczającej ul. Stefana Banacha 2KDG, południowa linia rozgraniczająca ul. Stefana Banacha 2KDG na odcinku wschodniej linii rozgraniczającej ul. Adolfa Pawińskiego (1KDZ) do zachodniej linii rozgraniczającej ul. Adolfa Pawińskiego (1KDZ), południowa granica planu miejscowego od zachodniej linii rozgraniczającej ul. Adolfa Pawińskiego (1KDZ) do wschodniej linii rozgraniczającej ul. Grójeckiej (3KDG) zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Ochota Centrum uchwalonego uchwałą nr LXVI/2058/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 5.11.2009 r.

- od zachodu: wschodnia linia rozgraniczająca ul. Grójeckiej (3KDG) na odcinku od południowej do północnej linii rozgraniczającej ul. Stefana Banacha 2KDG zgodnie z liniami rozgraniczającymi ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu Ochota Centrum uchwalonego uchwałą nr LXVI/2058/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 5.11.2009 r.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, parter - pokój nr 27 lub przesłać pocztą na podany wyżej adres (z zaznaczeniem „Wniosek do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Ochota Centrum w okolicach pętli tramwajowej Banacha " ) - w terminie do dnia 31stycznia 2016 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy , przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Wprowadził Marek Łapiński 2015-12-30
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 2015-12-31
Zatwierdzający Pietrusiewicz Witold (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 2015-12-31
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2015-12-31
Wersja standardowa