Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Plany zagospodarowania przestrzennego

Katalog wyżej: Ogłoszenia i informacje

Lista artykułów:


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Nowodworów Północnych (Białołęka) - wyłożenie

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego rejonu Nowodworów Północnych

Treść

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80, poz. 717, ze zmianami) w związku z art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.Nr 130, poz. 871) oraz uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr LXXXII/2742/2006 z dnia 10 października 2006 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Nowodworów Północnych, obejmującego obszar ograniczony:

- od północy i północnego wschodu: północną granicą Rowu Winnickiego na odcinku od wschodniej linii rozgraniczającej ul. Światowida do przedłużenia południowo-wschodniej granicy działki ewidencyjnej nr 10/2 z obrębu 4-01-20,

- od południowego-wschodu: południowo-wschodnią granicą działki ewidencyjnej nr 10/2 z obrębu 4-01-20 na odcinku od północnej granicy Rowu Winnickiego do południowej linii rozgraniczającej ul. Hanki Ordonówny,

- od południa: południową linią rozgraniczająca ul. Hanki Ordonówny na odcinku od południowo-wschodniej granicy działki ewidencyjnej nr 10/2 z obrębu 4-01-20 do wschodniej linii rozgraniczającej ul. Światowida,

- od zachodu: wschodnią linią rozgraniczającą ul. Światowida na odcinku od południowej linii rozgraniczającej ul. Hanki Ordonówny do północnej granicy Rowu Winnickiego.

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 19 sierpnia do 18 września 2013 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, PKiN, pl. Defilad 1, piętro XIII, w godz. od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku, oraz na stronie internetowej www.bip.warszawa.pl.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2013 r. w siedzibie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. Niecałej 2/4 w sali nr 27, o godz. 16.00

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, w kancelarii pl. Bankowy 3/5 pokój nr 11, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 października 2013 r.


Wprowadził Marek Łapiński 2013-08-09
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 2013-08-19
Zatwierdzający Marek Łapiński 2013-08-19
Publikujący Makarewicz Andrzej (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2013-08-19
Wersja standardowa