Kanał Wyżej
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Nowodworów Północnych (Białołęka) - wyłożenie
Tresc
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80, poz. 717, ze zmianami) w związku z art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.Nr 130, poz. 871) oraz uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr LXXXII/2742/2006 z dnia 10 października 2006 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Nowodworów Północnych, obejmującego obszar ograniczony:
- od północy i północnego wschodu: północną granicą Rowu Winnickiego na odcinku od wschodniej linii rozgraniczającej ul. Światowida do przedłużenia południowo-wschodniej granicy działki ewidencyjnej nr 10/2 z obrębu 4-01-20,
- od południowego-wschodu: południowo-wschodnią granicą działki ewidencyjnej nr 10/2 z obrębu 4-01-20 na odcinku od północnej granicy Rowu Winnickiego do południowej linii rozgraniczającej ul. Hanki Ordonówny,
- od południa: południową linią rozgraniczająca ul. Hanki Ordonówny na odcinku od południowo-wschodniej granicy działki ewidencyjnej nr 10/2 z obrębu 4-01-20 do wschodniej linii rozgraniczającej ul. Światowida,
- od zachodu: wschodnią linią rozgraniczającą ul. Światowida na odcinku od południowej linii rozgraniczającej ul. Hanki Ordonówny do północnej granicy Rowu Winnickiego.
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 19 sierpnia do 18 września 2013 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, PKiN, pl. Defilad 1, piętro XIII, w godz. od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku, oraz na stronie internetowej www.bip.warszawa.pl.
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2013 r. w siedzibie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. Niecałej 2/4 w sali nr 27, o godz. 16.00
 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, w kancelarii pl. Bankowy 3/5 pokój nr 11, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 października 2013 r.Zalaczniki
ogłoszenie (pdf, 369 KB)
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
tekst projektu planu (pdf, 389 KB) 
rysunek projektu planu (pdf, 6,9 MB)
Prognoza oddziaływania na środowisko:
tekst prognozy z załącznikami (pdf, 7,7 MB)
rysunek prognozy (pdf, 4,1 MB)
 
Składanie uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
- formularz uwagi


<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Ogłoszenia i informacje - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu osiedla Powsin w rejonie ul. Czekoladowej (Wilanów) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy pomiędzy ulicami Madalińskiego, Puławską i Olesińską (Mokotów) - przystąpienie do sporządzania
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Ochota Centrum w okolicy pętli tramwajowej Banacha (Ochota) - przystąpienie do sporządzania
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu nieruchomości przy ul. Drewnianej 8 (Śródmieście) - wyłożenie
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Marysin Wawerski (Wawer) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Targówka Fabrycznego w rejonie ul. Księżnej Anny (Targówek)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Ekspresowej (Białołęka)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu stacji kolejowej Warszawa Praga (Praga Północ, Targówek) - przystąpienie do sporządzania
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ulicy Spornej (Ursynów) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Sielc cz.IIA (Mokotów) - wyłożenie
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Henrykowa (Białołęka) - wykaz uwag po sprostowaniu
Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Stadionu Narodowego (Praga Południe) - sprostowanie do wykazu uwag
Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wierzbna w rejonie ul. Krasickiego (Mokotów) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Zbójna Góra w rejonie ulicy Fromborskiej (Wawer) - zmiana sposobu rozpatrzenia uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Miasta-Ogrodu Sadyba (Mokotów) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Borkowa (Wawer) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Augustówki (Mokotów) - ponowne wyłożenie
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Nowodworów Północnych (Białołęka) - wyłożenie
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Henrykowa (Białołęka) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowej Pragi II (Praga - Północ) - podsumowanie i uzasadnienie
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Mańki - część wschodnia (Białołęka) - przystąpienie do sporządzania
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Przedpola Pałacu Wilanowskiego (Wilanów) - przystąpienie do sporządzania
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Żelaznej (Wola) - wykaz uwag

Wersja standardowa