Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Wiktoryn – część B (Włochy) – wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Wiktoryn – część B (Włochy) – wyłożenie

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Wiktoryn – część B

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) oraz w związku z uchwałą Nr LI/1540/2009 Rady m. st. Warszawy z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Wiktoryn oraz uchwałą Nr LXXXIV/2141/2014 Rady m. st. Warszawy z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniającą uchwałę Nr LI/1540/2009 Rady m. st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Wiktoryn, a także na podstawie art. 39 ust. 1 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Wiktoryn – część B, obejmującego obszar:

  1. od północy: północne granice działek ew. nr: 104, 115/2, 116 z obrębu 2-08-26;
  2. od wschodu: wschodnie granice działek ew. nr: 116, 115/2, 113/5, 60/3, 113/5
    z obrębu 2-08-26;
  3. od południa: południowe granice działek ew. nr: 113/5, 114/2 z obrębu 2-08-26;
  4. od zachodu: zachodnie granice działek ew. nr: 114/2, 104 z obrębu 2-08-26.

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, od 16 lutego 2015 r. do 18 marca 2015 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter – sala obsługi mieszkańców, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m. st. Warszawy: http://bip.warszawa.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 2 marca 2015 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter, sala obsługi mieszkańców, o godz. 18.00. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie skierowanym do Prezydenta m. st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m. st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa. Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres zamieszkania lub siedziby, a także wskazać oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Nieprzekraczalny termin składania uwag mija 17 kwietnia 2015 r.

---------------------

Informacja o dyżurach projektanta planu

Dyżury projektanta planu
w godz. 12.00 - 16.00
w poniedziałki 2 i 16 marca 2015 roku

 

Data ogłoszenia:
04-02-2015
Data wprowadzenia:  04-02-2015
 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 04-02-2015
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 16-02-2015
Zatwierdzający Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 16-02-2015
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 16-02-2015
Liczba odwiedzin: 1787
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe