Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wierzbna w rejonie ul. F. Joliot-Curie (Mokotów) - wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wierzbna w rejonie ul. F. Joliot-Curie (Mokotów) - wyłożenie

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wierzbna w rejonie ul. F. Joliot-Curie


Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) oraz w związku z uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XC/2665/2010 z dnia 23 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wierzbna w rejonie ul. F. Joliot-Curie, a także na podstawie art. 39 ust. 1 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wierzbna w rejonie ul. F. Joliot-Curie, którego granice wyznaczają:

  • od północy: północna linia rozgraniczająca ul. Racławickiej od wschodniej linii rozgraniczającej al. Niepodległości do wschodniej granicy dz. ew. nr 42 z obrębu
    1-01-18, wschodnia  granica dz. ew. nr 42 z obrębu 1-01-18 do przedłużenia północnej granicy dz. ew. nr 115 z obrębu 1-02-01, przedłużenie północnej granicy dz. ew. nr 115 z obrębu 1-02-01, północna granica dz. ew. nr 115 z obrębu 1-02-01;
  • od zachodu: zachodnia granica dz. ew. nr 115 z obrębu 1-02-01, zachodnia granica dz. ew. nr 81/2 z obrębu 1-02-04, zachodnia granica dz. ew. nr 103/2 z obrębu 1-02-12 do granicy dz. ew. nr 103/1 z obrębu 1-02-12, zachodnia granica dz. ew. nr 103/1 z obrębu 1-02-12, zachodnia granica dz. ew. nr 103/2 z obrębu 1-02-12 od granicy dz. ew. nr 103/1 z obrębu 1-02-12 do północnej linii rozgraniczającej ul. Woronicza;
  • od południa: północna linia rozgraniczająca ul. Woronicza na odcinku od zachodniej granicy dz. ew. nr 103/2 z obrębu 1-02-12 do przedłużenia wschodniej granicy dz. ew. nr 63 z obrębu 1-02-16, przedłużenie wschodniej granicy dz. ew. nr 63 z obrębu 1-02-16 do południowej granicy dz. ew. nr 1 z obrębu 1-02-16, południowa granica dz. ew. nr 1 z obrębu 1-02-16 i jej przedłużenie do południowo-zachodniego wierzchołka dz. ew. nr 1 z obrębu 1-02-17;
  • od wschodu: wschodnia linia rozgraniczająca al. Niepodległości;

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, od 25 września 2017 r. do 25 października 2017 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter – sala obsługi mieszkańców, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy – bip.warszawa.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 9 października 2017 r. w Centrum ŁOWICKA - Dom Kultury w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, ul. Łowicka 21, o godzinie 17.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie skierowanym do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa. Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres zamieszkania lub siedziby, a także wskazać oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Nieprzekraczalny termin składania uwag mija 17 listopada 2017 r.

-----------------

Informacja o dyżurach projektantów

Dyżury projektantów odbywają się w poniedziałki i piątki w godzinach 13.30-15.30
w siedzibie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego na ul. Marszałkowskiej 77/79 (czarna sala na parterze).

 

Data ogłoszenia:
11-09-2017
Data wprowadzenia:  15-09-2017
 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 15-09-2017
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 21-11-2017
Zatwierdzający Łapiński Marek (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 21-11-2017
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 21-11-2017
Liczba odwiedzin: 4243
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe