Kanał Wyżej
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Vogla, Rosy, Prętowej i Ruczaj (Wilanów) - wyłożenie

Treść
Ogłoszenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
rejonu ulic Vogla, Rosy, Prętowej i Ruczaj

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) oraz uchwały Nr LXIX/2061/2006 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Vogla, Rosy, Prętowej i Ruczaj, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Vogla, Rosy, Prętowej i Ruczaj, którego teren wyznaczają:
od północy: linia biegnąca wzdłuż północnych granic nieruchomości położonych po południowej stronie ul. Vogla do zachodniej granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Zawad i Kępy Zawadowskiej uchwalonego uchwałą Nr 749 Rady Gminy Warszawa-Wilanów z dnia 27 czerwca 2002 r. (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Maz. z 2002r. Nr 259, poz. 6662); od wschodu: zachodnia granica miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Zawad i Kępy Zawadowskiej do północnej granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Rosy i Ruczaj uchwalonego uchwałą Nr 886 Rady Gminy Warszawa-Wilanów z dnia 26 września 2002r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Rosy i Ruczaj (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 289, poz. 7603); od południa: północna granica miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Rosy i Ruczaj wzdłuż ulicy Prętowej do zachodniej granicy obrębu 1-06-75; od zachodu: zachodnie granice obrębów 1-06-75, 1-06-71, 1-06-62 do przedłużenia południowej granicy działki nr 55 z obrębu 1-06-58, południowa granica tej działki oraz jej przedłużenie do wschodniej granicy działki nr 49 z obrębu 1-06-58, a następnie linia biegnąca wzdłuż wschodnich granic nieruchomości położonych po zachodniej stronie ul. Ruczaj do przedłużenia linii wyznaczonej północnymi granicami nieruchomości położonych po południowej stronie ul. Vogla
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
w dniach od 13 czerwca do 13 lipca 2012 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy,
PKiN, pl. Defilad 1, piętro XVII,
od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00
oraz na stronie internetowej www.bip.warszawa.pl
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się dnia 22 czerwca 2012 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy,
ul. Niecała 2/4, sala nr 27, parter, od godz. 16.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 sierpnia 2012 r. 
--------------------
Informacja o dyżurach projektanta
Dyżury projektanta podczas wyłożenia projektu planu w dniach 13 czerwca – 13 lipca 2012 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, PKiN, pl. Defilad 1, piętro XVII, W CZWARTKI w godz. 9.00 - 15.00.


Załączniki
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
tekst projektu planu (pdf, 246 KB) 
rysunek planu (pdf, 6,7 MB)
Prognoza oddziaływania na środowisko:
tekst prognozy (pdf, 3,4 MB) 
rysunek prognozy (pdf, 2,1 MB) 
 


Data ogłoszenia
2012-05-31

Data wprowadzenia:  31-05-2012

<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Ogłoszenia i informacje - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu osiedla Powsin w rejonie ul. Czekoladowej (Wilanów) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy pomiędzy ulicami Madalińskiego, Puławską i Olesińską (Mokotów) - przystąpienie do sporządzania
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Ochota Centrum w okolicy pętli tramwajowej Banacha (Ochota) - przystąpienie do sporządzania
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu nieruchomości przy ul. Drewnianej 8 (Śródmieście) - wyłożenie
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Marysin Wawerski (Wawer) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Targówka Fabrycznego w rejonie ul. Księżnej Anny (Targówek)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Ekspresowej (Białołęka)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu stacji kolejowej Warszawa Praga (Praga Północ, Targówek) - przystąpienie do sporządzania
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ulicy Spornej (Ursynów) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Sielc cz.IIA (Mokotów) - wyłożenie
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Henrykowa (Białołęka) - wykaz uwag po sprostowaniu
Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Stadionu Narodowego (Praga Południe) - sprostowanie do wykazu uwag
Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wierzbna w rejonie ul. Krasickiego (Mokotów) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Zbójna Góra w rejonie ulicy Fromborskiej (Wawer) - zmiana sposobu rozpatrzenia uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Miasta-Ogrodu Sadyba (Mokotów) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Borkowa (Wawer) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Augustówki (Mokotów) - ponowne wyłożenie
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Nowodworów Północnych (Białołęka) - wyłożenie
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Henrykowa (Białołęka) - wykaz uwag
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowej Pragi II (Praga - Północ) - podsumowanie i uzasadnienie
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Mańki - część wschodnia (Białołęka) - przystąpienie do sporządzania
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Przedpola Pałacu Wilanowskiego (Wilanów) - przystąpienie do sporządzania
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Żelaznej (Wola) - wykaz uwag

Wersja standardowa