Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Starego Rembertowa (Rembertów) - ponowne wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Starego Rembertowa (Rembertów) - ponowne wyłożenie

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Starego Rembertowa

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), a także na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), oraz uchwały Nr LXXII/2219/2006 Rady Miasta Stołecznego Warszawy  z dnia 6 kwietnia 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Starego Rembertowa zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Starego Rembertowa, obejmującego obszar, którego granice wyznaczają:

 • od wschodu: wschodnia granica obrębów 3-21-28 i 3-09-30 (wschodnia granica m.st. Warszawy z miastem Zielonką), linia będąca przedłużeniem wschodniej granicy obrębu 3-09-30 poprowadzona do północnej granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Grzybowa-Działyńczyków” określonej w uchwale nr XXX/603/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 maja 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 130, poz. 3166),
 • od południa: północna granica miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Grzybowa-Działyńczyków” określona jak wyżej, północna granica miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowego Rembertowa określona w uchwale nr 393/XXXIV/98 Rady Gminy Warszawa-Rembertów z dnia 21 kwietnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Warszawskiego z 1998 r. Nr 51, poz. 183),
 • od zachodu: wschodnia granica miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru nr 1 „Wieczorkiewicza” określona w uchwale nr 404/XXXVI/98 Rady Gminy Warszawa-Rembertów z dnia 10 czerwca 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2000 r. Nr 91, poz. 902) na odcinku od przecięcia z linią kolejową Warszawa-Siedlce do wschodniej linii rozgraniczającej ulicy Sztandarów, wschodnia linia rozgraniczająca ulicy Sztandarów na odcinku od wschodniej granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru nr 1 „Wieczorkiewicza” do wschodniej granicy obrębu 3-21-28;

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 18 kwietnia 2018 r. do 23 maja 2018 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy: https://bip.warszawa.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2018 r. w sali nr 012 Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. Antoniego Chruściela „Monetra” 28, o godz. 17.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska77/79, 00-683 Warszawa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 czerwca 2018 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:

 • opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
 • opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub
 • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.
              

  ---------------

  Informacja o dyżurach projektantów planu

Dyżury projektanta odbywać się będą w miejscu wyłożenia projektu planu, ul. Marszałkowska 77/79 - na parterze w sali konferencyjnej, 8 i 15 maja 2018 r. w godz. 8.00 – 11.00. oraz 22 maja w godz. 13.00 - 16.00

Data ogłoszenia:
06-04-2018
Data wprowadzenia:  11-04-2018
 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 11-04-2018
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 17-04-2018
Zatwierdzający Łapiński Marek (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 17-04-2018
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 17-04-2018
Liczba odwiedzin: 764
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe