Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Południowego w rejonie ul. Poznańskiej (Śródmieście) - wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Południowego w rejonie ul. Poznańskiej (Śródmieście) - wyłożenie

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Południowego w rejonie ul. Poznańskiej


Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 130, poz. 871) oraz uchwały nr LXXXII/2350/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Południowego w rejonie ul. Poznańskiej, uchwały nr LXI/1672/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Południowego w rejonie ul. Poznańskiej, a także na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Południowego w rejonie ul. Poznańskiej obejmującego obszar, którego granice wyznaczają:

  • od północy: południowa granica działki nr ew. 1 z obrębu 5-05-01;
  • od wschodu: zachodnia granica działki 46/1 z obrębu 5-05-01, zachodnia i południowa granica działki nr ew. 46/2 z obrębu 5-05-01, część południowej granicy działki nr ew. 47 z obrębu 5-05-01, linia łącząca narożnik południowo-wschodni działki nr ew. 47 z obrębu 5-05-01 z północno- zachodniego narożnika działki nr ew. 26 z obrębu 5-05-02, wschodnia granica działki nr ew. 2/2 wraz ze wschodnią granicą działki nr ew. 2/1 z obrębu 5-05-02 oraz wschodnia granica działki nr ew. 39/5 z obrębu 5-05-04, i jej przedłużenie do południowej granicy działki nr ew. 192/2 z obrębu 5-05-03;
  • od południa: południowa granica działki nr ew. 192/2 z obrębu 5-05-04, południowa granica działek nr ew. 129/1, 139/1 oraz 2 z obrębu 5-05-03;
  • od zachodu: zachodnia granica działki nr ew. 2 z obrębu 5-05-03 i zachodnia granica działki nr ew. 2 z obrębu 5-05-01;

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 30 lipca 2014 r. do 28 sierpnia 2014 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter – sala obsługi mieszkańców, w dni robocze w godzinach od 9.00 do 16.00, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy: http://bip.warszawa.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2014 r. o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter – sala obsługi mieszkańców.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 września 2014 r.


Data ogłoszenia:
18-07-2014
Data wprowadzenia:  23-07-2014
 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 23-07-2014
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 29-07-2014
Zatwierdzający Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 29-07-2014
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 29-07-2014
Liczba odwiedzin: 6768
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe