Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Słodowiec (Bielany) - wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Słodowiec (Bielany) - wyłożenie

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego osiedla Słodowiec

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz uchwały Rady m. st. Warszawy Nr XC/2314/2014 z dnia 11 września 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Słodowiec, a także na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Słodowiec, którego granice wyznaczają:

  • od północy – linia łącząca północno-wschodni narożnik działki ewid. nr 7 z obrębu 7-05-12 z północno – zachodnim narożnikiem działki ewid. nr 9 z obrębu 7-05-12, północna granica działek ewid. nr: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13, 15/1, 16/1, 17, 16/1, 16/2, 18, 19/3 z obrębu 7-05-12, północna granica działek ewid. nr: 2, 3/1, 4, 3/1, 5, 3/1, 6, 3/1, 7, 8, 9/1, 10, 9/1, 11, 9/1, 33/1 z obrębu 7-05-13, północno-wschodnia i wschodnia granica działki ewid. nr 33/1 z obrębu 7-05-13 do punktu przecięcia tej granicy z linią prostopadłą do tej granicy, łączącą ją w kierunku wschodnim z południowo-zachodnim narożnikiem działki ewid. nr 8 z obrębu 7-05-14, zachodnia granica działki ewid. nr 8 z obrębu 7-05-14, północna granica działek ewid. nr: 8, 7/3, 6/1, i 10 z obrębu 7-05-14, wschodnia granica działki ewid. nr 10 z obrębu 7-05-14 do północno-zachodniego narożnika działki ewid. nr 17 z obrębu 7-05-14, północna granica działek ewid. nr: 17, 5, 19/14, 19/4, 19/20, 19/5, 19/17 z obrębu 7-05-14, zachodnia i północna granica działki ewid. nr 18/2 z obrębu 7-05-14, północna granica działek ewid. nr: 21/2 i 22/4 z obrębu 7-05-14 do wschodniej granicy obrębu 7-05-14,
  • od wschodu – wschodnia granica obrębu 7-05-14 od północnej granicy działki ewid. nr 22/4 z tego obrębu do wschodniego narożnika działki ewid. nr 27/2 z tego obrębu, północno-wschodnia granica działek ewid. nr 27/2 i 27/1 z obrębu 7-05-14 do północnego narożnika działki ewid. nr 27/1 z obrębu 7-05-14 oraz linia łącząca ten narożnik prostopadle do zachodniej granicy działki ewid. nr 166 z obrębu 7-05-13, zachodnia granica działki ewid. nr 166 z obrębu 7-05-13 do północno-wschodniej granicy działki ewid. nr 165 z obrębu 7-05-13,
  • od południa - północno-wschodnia granica działki ewid. nr 165 z obrębu 7-05-13 od zachodniej granicy działki ewid. nr 166 z obrębu 7-05-13 do zachodniej granicy obrębu 7-05-13, dalej w kierunku zachodnim północno-wschodnia granica działki ewid. nr 122 z obrębu 7-05-12 do wschodniej granicy działki ewid. nr: 7 z obrębu 7-05-12,
  • od zachodu – południowo-wschodnia i wschodnia granica działki ewid. nr: 7 z obrębu 7-05-12 od granicy działki ewid. nr 122 z obrębu 7-05-12 do północno – wschodniego narożnika działki ewid. nr 7 z obrębu 7-05-12.

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 19 marca do 18 kwietnia 2018 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter, w godz. od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku, oraz na stronie internetowej www.bip.warszawa.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy, ul. Żeromskiego 29, o godz. 17:00 w sali widowiskowej (wejście od ul. Jarzębskiego).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy (z zaznaczeniem „Uwaga do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Słodowiec”), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 maja 2018 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570):
• opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
• opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 

Data ogłoszenia:
21-02-2018
Data wprowadzenia:  07-03-2018
 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 07-03-2018
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 19-03-2018
Zatwierdzający Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 19-03-2018
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 19-03-2018
Liczba odwiedzin: 2846
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe