Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Sejmu Czteroletniego (Wilanów) - wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Sejmu Czteroletniego (Wilanów) - wyłożenie

  Drukuj
 

O G Ł O S Z E N I E
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Sejmu Czteroletniego

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r.  poz. 1073, poz. 1566), w związku z uchwałą Nr XXX/737/2016 Rady m.st. Warszawy z  dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Sejmu Czteroletniego, a także na podstawie art. 39 ust. 1 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Sejmu Czteroletniego, położonego w Dzielnicy Wilanów, którego granice wyznaczają:

  • od północy: północno-zachodnia granica działki ew. nr 2/17 z obrębu 1-10-37 i północno-zachodnia granica działki ew.nr 7/10 z obrębu 1-10-26 wzdłuż ulicy Sejmu Czteroletniego;
  • od wschodu: północno-wschodnia granica działki ew. nr 7/10 i działki ew. nr 7/5 z obrębu 1-10-26 wzdłuż al. Rzeczypospolitej;
  • od południa: południowo-wschodnia granica działki ew. nr 7/5 z obrębu 1-10-26;
  • od zachodu: zachodnia granica działki ew. nr 7/5 z obrębu 1-10-26 i południowo-zachodnia granica działki ew. nr 2/17 z obrębu 1-10-37

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w terminie od 12 marca do 11 kwietnia 2018 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter – sala obsługi mieszkańców, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy – bip.warszawa.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 26 marca 2018 r. o godz. 17.00 w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter – Sala Czarna.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie skierowanym do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa. Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres zamieszkania lub siedziby, a także wskazać oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Nieprzekraczalny termin składania uwag mija 10 maja 2018 r.*

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.),  opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących działania publiczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 570) lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących działania publiczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 570).

---------------

Informacja o dyżurach projektantów planu

Dyżury projektanta odbywać się będą w terminie wyłożenia  projektu planu do wglądu publicznego tj.  od 12 marca 2018 r. do 11 kwietnia 2018 r. w miejscu wyłożenia projektu planu, ul. Marszałkowska 77/79 - na parterze w sali konferencyjnej,  w każdy wtorek  tj. 13, 20, 27 marca oraz 3 i 10 kwietnia 2018r. w godz. 9.00 – 12.00.

 

________

* termin wskazany na 30 kwietnia został wydłużony w drugim ogłoszeniu do 10 maja 2018 r.

Data ogłoszenia:
23-02-2018
Data wprowadzenia:  05-03-2018
 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 05-03-2018
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 04-05-2018
Zatwierdzający Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 04-05-2018
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 04-05-2018
Liczba odwiedzin: 789
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe