Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowa Praga II (Praga Północ) - wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowa Praga II (Praga Północ) - wyłożenie

  Drukuj
 

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowa Praga II

Treść

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm., w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871), a także na podstawie art. 39 ust. 1 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr LXXXII/2743/2006 z dnia 10 października 2006 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowa Praga II,

zawiadamiam o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowa Praga II obejmującego obszar wyznaczony przez:

- od północy: północna linia rozgraniczająca ul. Starzyńskiego na odcinku od zachodniej granicy administracyjnej Pragi Północ do przedłużenia zachodniej linii zabudowy ul. Namysłowskiej,
- od wschodu: przedłużenie zachodniej linii zabudowy ul. Namysłowskiej na odcinku od północnej linii rozgraniczającej ul. Starzyńskiego do północnej linii rozgraniczającej ul. Ratuszowej, północna linia rozgraniczająca ul. Ratuszowej na odcinku od zachodniej linii zabudowy ul. Namysłowskiej do zachodniej granicy ciągu pieszego Parku Praskiego
- od południa: północna linia rozgraniczająca al. Solidarności na odcinku od zachodniej granicy ciągu pieszego Parku Praskiego do zachodniej granicy administracyjnej Pragi Północ,
- od zachodu: zachodnia granica administracyjna Pragi Północ na odcinku od północnej linii rozgraniczającej al. Solidarności do północnej linii rozgraniczającej ul. Starzyńskiego.

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

od dnia 9 listopada 2011 roku do dnia 16 grudnia 2011 roku w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, PKiN, pl. Defilad 1, piętro XIX, od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8.00 do 16.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 listopada 2011 roku w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, PKiN, pl. Defilad 1, piętro XX, sala nr 2018, o godz. 16.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie kierowanym (za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy) do Prezydenta m.st. Warszawy, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 stycznia 2012 roku.

 

Załączniki

mapa z zasięgiem planu (jpg, 2,0 MB)

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

tekst projektu planu (pdf, 329 KB) 
rysunek planu (pdf, 9,4 MB) 

Prognoza oddziaływania na środowisko

tekst prognozy (pdf, 3,3 MB) 
rysunek prognozy (pdf, 7,9 MB)

Formularz do zgłaszania uwag

formularz do zgłaszania uwag (doc, 36 KB)

 

 

 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 28-10-2011
Aktualizujący Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 02-11-2011
Zatwierdzający Łapiński Marek (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 09-11-2011
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 18-09-2012
Liczba odwiedzin: 7076
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe