Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Miasto-Ogród-Sadyba - część II a (Mokotów) - wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Miasto-Ogród-Sadyba - część II a (Mokotów) - wyłożenie

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Miasto-Ogród-Sadyba – część II a

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) oraz w związku z uchwałami Rady m.st. Warszawy nr LXXXIV/2862/2006 z dnia 26 października 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Sadyby w okolicach Jeziorka Czerniakowskiego, nr LXXIV/1914/2014 z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXXXIV/2862/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. i nr XCI/2325/2014 z dnia 25.09.2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXXXIV/2862/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r.

a także na podstawie art. 39 ust. 1 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Miasto-Ogród-Sadyba – część IIa, którego obszar obejmuje działki ewidencyjne o numerach: 42, 43, 269, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 270, 271, 102, 101, 100, 99, 98, 97, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28 z obrębu 1-05-32.

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, od 8 czerwca 2015 r. do 8 lipca 2015 r. w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter – sala obsługi mieszkańców, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m. st. Warszawy – bip.warszawa.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 22 czerwca 2015 r. w Szkole Podstawowej nr 115 im. W. Turowskiej przy ul. Okrężnej 80 w Warszawie o godzinie 17.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie skierowanym do Prezydenta m. st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m. st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa. Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres zamieszkania lub siedziby, a także wskazać oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Nieprzekraczalny termin składania uwag mija 29 lipca 2015 r.

----------------------------

Informacja o dyżurach projektanta

Dyżury projektanta w miejscu wyłożenia planu: wtorki, godz. 9.00 - 13.00.

 

Data ogłoszenia:
27-05-2015
Data wprowadzenia:  27-05-2015
 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (AM) (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 27-05-2015
Aktualizujący Marek Łapiński 08-06-2015
Zatwierdzający Marek Łapiński 08-06-2015
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 08-06-2015
Liczba odwiedzin: 2058

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe