Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy pomiędzy ulicami Madalińskiego, Puławską i Olesińską (Mokotów) - wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy pomiędzy ulicami Madalińskiego, Puławską i Olesińską (Mokotów) - wyłożenie

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy pomiędzy ulicami Madalińskiego, Puławską i Olesińską

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz
w związku z uchwałą Nr XVIII/427/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 listopada 2015 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy pomiędzy ulicami Madalińskiego, Puławską i Olesińską

a także na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r poz.2081 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy pomiędzy ulicami Madalińskiego, Puławską i Olesińską, którego granice wyznaczają:

  • od północy: północne granice działek ew. nr 31/2, 31/7, 31/8 z obrębu 1-01-20, 
  • od wschodu: wschodnia granica działek ew. nr 31/8, 31/5 z obrębu 1-01-20,
  • od południa: południowe granice działek ew. nr 31/5, 31/4, 31/3 z obrębu 1-01-20,
  • od zachodu: zachodnie granice działek ew. nr 31/3, 31/2 z obrębu 1-01-20.

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 18 marca 2019 r. do 17 kwietnia 2019 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79 - parter, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy – bip.warszawa.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 2 kwietnia 2019 r. (wtorek) o godz. 17.00 w siedzibie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, w tzw. „czarnej sali” na parterze.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta
m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego,
ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2019 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 570 ze zm.):
• opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
• opatrzone profilem zaufanym.

------------- 

Informacja o dyżurach projektantów planu:

Dyżury projektanta odbywać się będą w terminie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu, we wtorki 19, 26 marca i 2,9,16 kwietnia 2019 r. w godz. 9.00 – 12.00 w miejscu wyłożenia projektu planu, ul. Marszałkowska 77/79 – parter - tzw. „czarna sala”.

Data ogłoszenia:
11-03-2019
Data wprowadzenia:  11-03-2019
 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 11-03-2019
Aktualizujący Szymański Michał (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 18-03-2019
Zatwierdzający Szymański Michał (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 18-03-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 18-03-2019
Liczba odwiedzin: 640
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe