Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Las (Wawer) - ponowne wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Las (Wawer) - ponowne wyłożenie

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Las

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr LXXXIII/2771/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Las, którego granice wyznaczają:

  • od południa: północna linia rozgraniczająca ulicy Bronowskiej oraz jej przedłużenie na odcinku od wschodniej granicy działki nr 9 z obrębu 3-13-26 do zachodniej podstawy wału przeciwpowodziowego zlokalizowanego wzdłuż ulicy Wał Miedzeszyński;
  • od zachodu: zachodnia podstawa wału przeciwpowodziowego zlokalizowanego wzdłuż ulicy Wał Miedzeszyński na odcinku od przedłużenia północnej linii rozgraniczającej ulicy Bronowskiej do granicy Dzielnicy Wawer biegnącej wzdłuż Trasy Siekierkowskiej;
  • od północy: granica Dzielnicy Wawer biegnąca wzdłuż Trasy Siekierkowskiej na odcinku od zachodniej podstawy wału przeciwpowodziowego zlokalizowanego wzdłuż ulicy Wał Miedzeszyński do przedłużenia północno-wschodniej granicy działki nr 49/13 z obrębu 3-13-02;
  • od wschodu: linia wyznaczona północno-wschodnią granicą działki nr 49/13 z obrębu 3-13-02 na odcinku od granicy Dzielnicy Wawer biegnącej wzdłuż Trasy Siekierkowskiej do  przedłużenia południowo-wschodniej granicy działki nr 77 z obrębu 3-13-10, południowo-wschodnia granica tej działki do linii znajdującej się w odległości 25 m na wschód od wschodniej granicy obrębu 3-13-09, następnie linia biegnąca w odległości 25 m na wschód od wschodnich granic obrębów 3-13-09, 3-13-16 i 3-13-22 do północnej granicy obrębu 3-13-23, fragment północnej granicy obrębu 3-13-23 do wschodniej granicy działki nr 8/1 z tego obrębu, linia wyznaczona wschodnią granicą tej działki do północnej linii rozgraniczającej ulicy Bronowskiej;

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 18 maja 2018 r. do 18 czerwca 2018 r.
w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, przy ul. Marszałkowskiej 77/79, na parterze
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00
oraz na stronie internetowej www.bip.warszawa.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 czerwca 2018 r. w Szkole Podstawowej Nr 128 im. Józefa Niećki, ul. Kadetów 15 od godz. 17.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 lipca 2018 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.):
- opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
- opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

---------------

Informacja o dyżurach projektantów planu

Dyżury projektanta odbywać się będą w terminie wyłożenia  projektu planu do wglądu publicznego w poniedziałki 21 i 28 maja i 4, 11, 18 czerwca 2018 r. godz. 13.00 – 16.00
oraz w piątki 18, 25 maja i 8, 15 czerwca 2018 r. w godz. 13.00 – 16.00 
w miejscu wyłożenia projektu planu, ul. Marszałkowska 77/79 - na parterze w sali konferencyjnej.


 

Data ogłoszenia:
25-04-2018
Data wprowadzenia:  04-05-2018
 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 04-05-2018
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 17-05-2018
Zatwierdzający Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 17-05-2018
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 17-05-2018
Liczba odwiedzin: 4632
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe