Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Plany zagospodarowania przestrzennego > Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Karolówki (Rembertów) - wyłożenie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Karolówki (Rembertów) - wyłożenie

  Drukuj
 

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Karolówki

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566) a także na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U.z 2017 r. poz. 1405, 1566 i 1999)  oraz uchwały nr XI/178/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Karolówki zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Karolówki obejmującego obszar, którego granice wyznaczają:

  • od północy: południowa linia rozgraniczająca ul. Czwartaków na odcinku od punktu przecięcia z linią stanowiącą przedłużenie południowej linii rozgraniczającej ul. Czwartaków z zachodnią linią rozgraniczającą ul. Zesłańców Polskich do wschodniej linii rozgraniczającej ul. Kadrowej,
  • od wschodu: wschodnia linia rozgraniczająca ul. Kadrowej w kierunku południowym na odcinku od południowej linii rozgraniczającej ul. Czwartaków do północnej linii rozgraniczającej ul. Roty,
  • od południa: północna linia rozgraniczająca ul. Roty na odcinku od wschodniej linii rozgraniczającej ul. Kadrowej do zachodniej linii rozgraniczającej ul. Zesłańców Polskich,
  • od zachodu: zachodnia linia rozgraniczająca ul. Zesłańców Polskich na odcinku od północnej linii rozgraniczającej ul. Roty do południowej linii rozgraniczającej ul. Czwartaków

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 19 lutego do 21 marca 2018 r. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy: https://bip.warszawa.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6 marca 2018 r. w sali nr 012 Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. Antoniego Chruściela „Montera” 28, o godz. 18.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 kwietnia 2018 r. 

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:

  • opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.) lub
  • opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących działania publiczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 570) lub
  • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących działania publiczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 570).
 
Data ogłoszenia:
30-01-2018
Data wprowadzenia:  09-02-2018
 
 
Wprowadził Pietrusiewicz Witold (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 09-02-2018
Aktualizujący Gan Magdalena (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 16-02-2018
Zatwierdzający Łapiński Marek (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)) 16-02-2018
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 16-02-2018
Liczba odwiedzin: 1319
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe